Ve­gas

BT - - REIJSER -

for her op­le­ver man en helt sa­er­lig au­ten­ci­tet. In­dret­nin­gen er rustik med mur­sten, bre­de tra­e­plan­ker, so­li­de tra­e­bor­de, blu­es-iko­ner på va­eg­ge­ne og »Get Rhyt­mn« med Jo­hn­ny Cash i bag­grun­den. Det rustik­ke går igen i ma­den, som f.eks. ’Chi­ck­en ’N’ Wa­ter­me­lon ’N’ Waf­f­les’, som er en kyl­lin­ge­ret med sta­erk hon­nings­au­ce, kry­dret vand­me­lon, vaf­ler med ge­deost, Bour­bon whi­skey og ahorn­sirup. Kyl­ling og whi­sky er sa­er­li­ge ken­de­tegn for Yard­bird. Sidst­na­evn­te har de me­re end 100 af – al­le fra USA –, og kyl­lin­gen, som selv­føl­ge­lig er uden ste­roi­der og hor­moner, har gen­nem­gå­et en 27 ti­mers lang salt­nings­pro­ces, in­den den bli­ver til­sat en hem­me­lig kryd­de­ri- og mel­blan­ding, som stam­mer fra eje­rens bed­ste­mors op­skrifts­sam­ling. En­de­lig er kyl­lin­gen klar til sid­ste step i pro­ces­sen – steg­nin­gen, som, kom­bi­ne­ret med den sa­er­li­ge til­be­red­ning, gør, at den lan­der sprød og la­ek­ker på tal­ler­ke­nen. Og og­så her skin­ner det rustik­ke igen­nem, idet po­r­tio­ner­ne be­stemt ik­ke er for folk på slan­ke­kur. AME­RI­KANSK DINER Hvad: Litt­le Ci­ty Gril­le Hvor: 825 Ne­va­da Hig­hway, Boul­der Ci­ty In­fo: litt­le­ci­ty­gril­le.com Er man i Las Ve­gas, må man ik­ke sny­de sig selv for at op­le­ve en af ver­dens mest im­po­ne­ren­de byg­nings­kon­struk­tio­ner, Ho­over­da­em­nin­gen, som lig­ger tre kvar­ters kør­sel fra Las Ve­gas. Kør der­til tid­ligt om mor­ge­nen, og gør stop i Boul­der Ci­ty og spis mor­gen­mad på Litt­le Ci­ty Gril­le. Ste­det er en ty­pisk ame­ri­kansk diner, hvor ejer­par­ret, Lee og Mi­chel­le Ben­nett, gør me­get ud af, at folk skal fø­le sig vel­kom­ne. Den er hjem­me­ligt ind­ret­tet med fa­mi­lie­fo­to­gra­fi­er på va­eg­ge­ne, pla­sti­cblom­ster i vin­du­eskar­me­ne og en smi­len­de ser­vi­tri­ce, der gla­de­ligt fyl­der de sto­re kaf­fe­krus op. Ste­det ser­ve­rer tra­di­tio­nel ame­ri­kansk mor­gen­mad, og en »The Gril­le’s Sig­na­tu­re Bre­ak­fast«, som be­står af tyk­ke ski­ver Te­xas toast­brød rul­let i cor­n­fla­kes, drys­set med suk­ker og ser­ve­ret med smør og ahorn­sirup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.