Ba­les mis­sil

Ga­reth Ba­les fris­parks­mis­sil gav Wa­les en per­fekt be­gyn­del­se på lan­dets før­ste EM-slut­run­de ved at slå Slovaki­et 2-1

BT - - SPORTEN - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@sporten.dk

Det var de­butan­ter­nes bal. Wa­les og Slovaki­et. In­gen hav­de prø­vet at del­ta­ge ved en EM-slut­run­de før. men det var Wa­les, der nok hu­sker til­ba­ge på i af­tes med størst gla­e­de. An­ført af én mand.

Wa­li­ser­ne på­står el­lers hårdnak­ket, at der er 10 an­dre. De er et hold. De sty­res ik­ke af en spil­ler. Det si­ger han og­så selv. Men de kan spin­ne, dre­je og ven­de det til en­hver ta­en­ke­lig vin­kel. Wa­les kan ik­ke lø­be fra, at de har én stor alt­over­skyg­gen­de stjer­ne: Ga­reth Bale.

10 mi­nut­ter var der spil­let, da det stod so­le­klart. Bale ban­ke­de et fris­park di­rek­te i kas­sen til 1-0. For­løs­ning for EM-de­butan­ter­ne, der al­le mand jub­le­de i en klyn­ge af tra­e­ne­re, spil­le­re og re­ser­ve­re. Det øje­blik be­tød alt.

For før­ste gang si­den VM i 1958 er wai­li­ser­ne nem­lig til­ba­ge i det fi­ne slut­run­de­sel­skab. Hvis man skul­le va­e­re i tvivl om, at det er en del år si­den, er det va­erd at ta­ge med, at den­gang score­de et 17-årigt stor­ta­lent ved navn Pelé mod wa­li­ser­ne i de­res hidtil se­ne­ste slut­run­de­kamp.

Mod Slovaki­et 58 år se­ne­re var det Ma­rek Hamsik, der var ta­et på at sco­re det na­e­ste mål mod Wa­les. Uhel­dig­vis for ham nå­e­de Tot­ten­ham-for­sva­re­ren Ben Davies at clea­re bol­den på stre­gen med en for­ry­gen­de vel­ti­met ta­ck­ling, der for­hin­dre­de Na­po­li-stjer­nen i at kom­me på tav­len.

Ind­skif­ter­nes af­ten

Nervø­si­te­ten steg dog Wa­les til ho­ve­d­et. 1-0-fø­rin­gen var skrø­be­lig. Slovak­ker­ne pres­se­de og pres­se­de. Og blot ét mi­nut ef­ter han kom på ba­nen, score­de den slo­vaki­ske ind­skif­ter On­drej Du­da til 1-1. Til­ba­ge til start. Men så trå­d­te den klub­lø­se wa­li­ser Hal Rob­son-Ka­nu i ka­rak­ter. End­nu en ind­skif­ter gjor­de for­skel­len, da wa­li­se­ren li­ste­de bol­den i kas­sen til sej­rs­må­let 2-1. Et hi­sto­risk mål for Wa­les, der der­med fik lan­dets før­ste sejr no­gen­sin­de ved en EM-slut­run­de.

Jeg lo ind­ven­digt, da vi trak Eng­land – det vil jeg ik­ke ly­ve om. Det er en fan­ta­stisk kamp at va­e­re in­vol­ve­ret i, og det er som et der­by. Man øn­sker al­drig at ta­be til fjen­den Ga­reth Bale

Nu er der lagt i ov­nen til at stort brag om Stor­bri­ta­ni­en, når Wa­les mø­der over­mag­ten Eng­land på tors­dag i den an­den grup­pe­kamp. Al­le­re­de in­den gårs­da­gens sejr over Slovaki­et send­te Re­al Madrid-stjer­nen en stikpil­le til de en­gel­ske sto­re­brød­re.

»Jeg me­ner, at vi har me­get me­re pas­sion og stolt­hed om­kring os end dem. Vi vil helt sik­kert vi­se det på da­gen. De taler sig selv op, før de har ud­ret­tet no­get, så vi mø­der op med tro­en på, at vi kan be­sej­re dem,« stak Bale iføl­ge Sky Sports.

Kam­pen er ik­ke kun vig­tig af fod­bold­ma­es­si­ge år­sa­ger.

»Jeg lo ind­ven­digt, da vi trak Eng­land – det vil jeg ik­ke ly­ve om. Det er en fan­ta­stisk kamp at va­e­re in­vol­ve­ret i, og det er som et der­by. Man øn­sker al­drig at ta­be til fjen­den,« lød det fra Ga­reth Bale.

Det bli­ver et brag i Lens på tors­dag. Eng­lands åb­nings­kamp mod Rusland blev spil­let ef­ter re­dak­tio­nens slut­ning.

FOTO: REU­TERS

Ga­reth Bale send­te et varselsskud før bra­get mod Eng­land på tors­dag, da han brag­te Wa­les for­an 1-0 mod Slovaki­et på et brag af et fris­park.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.