Tysk tro på eg­ne ev­ner

BT - - SPORTEN -

»De har få­et man­ge hug i de ty­ske me­di­er for at ta­be ven­skabs­kam­pe­ne, men når det ga­el­der, er de ba­re klar. De har en sa­er­lig ev­ne til at sa­et­te sig op til de vig­ti­ge kam­pe, og er helt vildt go­de til at op­sø­ge hel­det og tro på, at det kom­mer til dem. De tror på, at de er hel­di­ge, og den fak­tor er der ik­ke ret man­ge an­dre, der har.«

Fre­dag af­ten åb­ne­de hjem­me­ba­ne­fa­vo­rit­ten fra Frank­rig EM­slut­run­den i alt an­det end over­be­vi­sen­de stil, da de på et mål i kam­pens dø­en­de mi­nut­ter vandt 2-1 over Ru­ma­e­ni­en. I af­ten er det så Tys­klands tur til at for­sø­ge at vi­se, at de kan stå for det enor­me pres, når de klok­ken 21.00 spil­ler mod Ukrai­ne. Et pres, der iføl­ge Henrik Hvil­lum kan en­de med at bli­ve ty­sker­nes stør­ste trus­sel.

»Tys­kland bli­ver sin egen stør­ste ud­for­dring. De li­der un­der et for­vent­nings­pres som ver­dens­me­stre, og så har de sat over­lig­ge­ren højt ved at mel­de ud, at de går ef­ter at vin­de tit­len. Hvis de plud­se­lig kom­mer bag­ud, og hvis tin­ge­ne ik­ke fun­ge­rer, kan jeg godt se dem be­gyn­de at for­ce­re spil­let i ste­det for at va­e­re tå­l­mo­di­ge. Det kan de godt ri­si­ke­re at ry­ge ud på.«

Miroslav Klo­se er va­ek, og Lukas Po­dolski er ’over the hill’. Så hvem skal lig­ge på top­pen og sco­re Tys­klands mål? Al­le taler om Tho­mas Mül­ler, mens der og­så spe­ku­le­res i, om Ma­rio Götze skal spil­le den fal­ske ni­er. Men Henrik Hvil­lum pe­ger på en spil­ler, som i de se­ne­ste sa­e­so­ner i Fi­o­ren­ti­na og Besik­tas er gået un­der ra­da­ren.

»Ma­rio Gó­mez er så sul­ten, og han kan bli­ve me­get af­gø­ren­de. Han er li­ge ble­vet top­sco­rer i den tyr­ki­ske liga med 26 mål og er i for­ry­gen­de form. Jeg sy­nes be­stemt, at hans til­ste­de­va­e­rel­se i trup­pen øger Tys­klands chan­cer for at vin­de EM.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.