Del Bosque kan kun sto­le på de Gea - li­ge nu

BT - - SPORTEN -

NÅR SPA­NI­EN I mor­gen ef­ter­mid­dag ind­le­der sit for­svar af EM-po­ka­len, lø­ber hol­det ind på ba­nen med en ir­ri­te­ren­de sag i bag­ho­ve­det. En sag, der har fyldt ut­ro­ligt me­get de se­ne­ste da­ge, og som var stor nok til, at det span­ske fod­bold­for­bund holdt pres­se­mø­de om det fre­dag.

Det vil vi­se sig, om David de Gea har en rol­le i den storm­fyld­te se­xsag om trus­ler mod prosti­tu­e­re­de, el­ler om der overhovedet er no­gen som helst sand­hed i hi­sto­ri­en, der ind­til vi­de­re kun har set dagens lys med ud­sagn fra ano­ny­me kil­der. Men un­der al­le om­sta­en­dig­he­der er den ik­ke god at be­gyn­de EM på for Los Ro­jos.

Jeg har på egen krop i AGF op­le­vet i den vi­de­ste ud­stra­ek­ning, at en så­kaldt ano­nym kil­des ud­sagn bli­ver ta­get me­re al­vor­ligt, end det man selv si­ger. Og det er den si­tu­a­tion, det span­ske lands­hold står i li­ge nu, hvor David de Gea har va­e­ret ude at si­ge, at han in­tet ken­der til hi­sto­ri­en, mens land­stra­e­ner Vi­cen­te del Bosque har til­ken­de­gi­vet, at der in­gen grund er til at tviv­le på David de Gea.

I mit eget til­fa­el­de var der for­ly­den­der om, at Cas­per Slo­th og jeg skul­le ha­ve et dår­ligt for­hold til hin­an­den, og der var op­lys­nin­ger om, at jeg skul­le ha­ve problemer med mi­ne hold­le­de­re osv. Alt­så di­rek­te us­and­he­der, som var ba­se­ret på kil­der, der en­ten måt­te va­e­re fal­ske el­ler ut­ro­va­er­di­ge, for­di de hav­de de­res eg­ne agen­da­er.

Jeg har op­le­vet at stå og af­vi­se en hi­sto­rie med en ano­nym kil­de, men al­li­ge­vel er det ble­vet mod­ta­get skep­tisk. Man kun­ne og­så ta­ge Tro­els Be­chs fy­ring i OB, hvor der var for­ly­den­der om problemer i trup­pen, som Tro­els Bech af­vi­ste. Al­li­ge­vel blev det til en hi­sto­rie, og man for­holdt sig skep­tisk over for det, for­di en uop­lyst kil­des ud­sagn blev va­eg­tet li­ge så tungt som Tro­els Bech ord.

Det er ba­re vold­somt pro­ble­ma­tisk, og der står man jo uden mu­lig­hed for et for­svar, for­di ens ud­sagn bli­ver gjort til skam­me ved, at man si­ger, at det li­ge så vel kan va­e­re sandt som us­andt. Som om et part­sind­la­eg bli­ver vur­de­ret på sam­me ni­veau som en ano­nym kil­des op­lys­ning. Jeg sy­nes, at det er vir­ke­lig pro­ble­ma­tisk, hvis der ik­ke er til­lid til en grund­la­eg­gen­de ae­r­lig­hed. Hvis der la­eg­ges til grund, at man li­ge så vel kan ly­ve som at forta­el­le sand­he­den, bry­der vo­res mu­lig­hed for kom­mu­ni­ka­tion sam­men. DET ER NET­OP den si­tu­a­tion, David de Gea står i li­ge nu. Han har for­søgt at for­sva­re sig, og jeg skal ik­ke vi­de, hvad der er sandt el­ler falsk i sa­gen, men det ryk­ker ik­ke ved, at det ska­ber uøn­sket tur­bu­lens for lands­hol­det.

Det hø­rer til men­ne­ske­he­den og ung­dom­men at fejle og dum­me sig, men det, der er sa­er­ligt i den­ne sag, er, at det in­vol­ve­rer nog­le vildt ta­lent­ful­de og eks­po­ne­re­de fod­bold­stjer­ner, som rig­tig man­ge in­ter­es­se­rer sig for.

Hvis sa­gen ud­vik­ler sig, og det vi­ser sig, at David de Gea har gjort no­get ulov­ligt, er der nog­le in­stan­ser, der kan tra­e­de i kraft. Er det dumt, er der nog­le va­er­di­er, som på et tids­punkt er ble­vet kna­ek­ket. De va­er­disa­et skal Vi­cen­te del Bosque som le­der sik­re bli­ver over­holdt, og det kan be­ty­de, at David de Gea i yder­ste kon­se­kvens bli­ver smidt ud af trup­pen.

Til dagens kamp tror jeg, at Vi­cen­te Del Bosque li­ge nu ser på, hvil­ket en­kel­tin­di­vid han står over for. Man skal ik­ke un­der­vur­de­re, hvor sta­er­ke dis­se un­ge men­ne­sker på et højt pro­fi­le­ret lands­hold som det span­ske er. De er vant til et ek­stremt pres, og at hvad som helst når som helst kan bli­ve skre­vet om dem. Om det så er sandt el­ler falsk. VI­CEN­TE DEL BOSQUE er nødt til, som det er nu - og det gør den span­ske land­stra­e­ner - at respek­te­re, at man­den selv ka­te­go­risk af­vi­ser at ha­ve en an­del i den­ne sag. Det skal han, ind­til en an­den sand­hed over­ru­ler hans ud­sagn.

Så li­ge me­get om David de Gea er in­vol­ve­ret i den­ne sag, og om den er sand el­ler ej, er den selvsagt ik­ke god for Spa­ni­en. Man kan selv­føl­ge­lig si­ge, at hol­det kan tra­e­de end­nu ta­et­te­re sam­men, og på den må­de kan det va­e­re en po­si­tiv ting for hol­det, men i før­ste om­gang er det en ge­ne­ren­de fak­tor for Spa­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.