Del Bosque for­sva­rer de Gea ef­ter me­di­e­storm

BT - - SPORTEN -

Vi­cen­te del Bosque (foto), Spa­ni­ens land­stra­e­ner, gi­ver op­bak­ning til det span­ske holds mu­li­ge første­må­l­mand David de Gea, der fre­dag blev in­vol­ve­ret i en se­xsag fra 2012.

»Vi sat­te os ned med ham (de Gea, red.), så tra­e­ner­sta­ben kun­ne hø­re hans for­kla­ring. Han gjor­de det på en me­get ro­lig må­de, og vi vil gi­ve ham fuld støt­te.«

»Jeg ser in­gen grund til at tviv­le på ham,« si­ger Vi­cen­te del Bosque iføl­ge nyheds­bu­reau­et dpa til Te­le­vi­sion Es­pa­no­la.

25-åri­ge David de Gea ka­em­per mod ve­te­ra­nen Iker Ca­sil­las om at bli­ve Spa­ni­ens første­valg i må­let til eu­ro­pa­me­stre­nes før­ste EM-kamp i Toulou­se på man­dag.

Iføl­ge Vi­cen­te del Bosque kom­mer sa­gen ik­ke til at få ind­fly­del­se på, hvem han ud­ta­ger til star­top­stil­lin­gen mod Tjek­ki­et i mor­gen.

»Vi vil gø­re det sam­me, som vi vil­le ha­ve gjort, hvis in­tet var sket,« si­ger land­stra­e­ne­ren.

David de Gea af­vi­ste fre­dag al­le be­skyld­nin­ger og slog sam­ti­dig fast, at han ik­ke - som på­stå­et i fle­re me­di­er - var ble­vet sendt hjem fra EM-slut­run­den i Frank­rig. Man­che­ster Uni­ted-må­l­man­den hav­de føl­gen­de kom­men­tar til hi­sto­ri­en om, at han skul­le ha­ve va­e­ret med til at ar­ran­ge­re et mø­de mel­lem en prosti­tu­e­ret og en an­den spansk fod­bold­spil­ler. »Jeg er den før­ste til at va­e­re over­ra­sket over dis­se skri­ve­ri­er. Jeg be­na­eg­ter det. Det er falsk og in­tet an­det. Det er løgn og falsk,« sag­de må­l­man­den til AFP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.