Ke­vin slip­per hel­digt fra mø­de med be­ton­mur

BT - - SPORTEN -

UHELD fra pit­ten – alt­så ba­gest i fel­tet.

Det var en vold­som af­kør­sel mod slut­nin­gen af gårs­da­gens frie tra­e­ning, der var op­varm­ning til kva­li­fi­ka­tio­nen se­ne­re i går. Hur­tigt okay over ra­dio­en Mens Ke­vin Magnus­sen hur­tigt meld­te over ra­dio­en, at han var ’okay’, var ska­der­ne an­der­le­des mas­si­ve på bi­len. Så­le­des ham­re­de Ke­vin Magnus­sen ind i bar­ri­e­ren med ven­stre si­de først, hvor bå­de hjul og op­ha­eng kol­lap­se­de un­der sam­men­stø­det.

Tra­e­nin­gen blev her­ef­ter af­bla­est, så der kun­ne bli­ve ryd­det op ef­ter Ke­vin Magnus­sen. Hå­bet var først, at Re­nault kun­ne nå at få Ke­vin Magnus­sens bil klar til kva­li­fi­ka­tio­nen, der af­vik­le­des klok­ken 19 dansk tid i går. Men det lyk­ke­des ik­ke, og i ste­det måt­te me­ka­ni­ker­ne i ste­det ar­bej­de hårdt og la­en­ge for at få Magnus­sen klar til lø­bet i dag. Mi­ste­de kon­trol­len År­sa­gen til uhel­det var umid­del­bart sva­er at bli­ve klog på. På vej ud af en lang­som chi­ka­ne ac­ce­le­re­re­de Ke­vin Magnus­sen fra an­det- til tred­je gear i en blød høj­re­kur­ve. Men plud­se­lig slog bi­lens ba­gen­de ud, og dan­ske­ren mi­ste­de her­re­døm­met over ra­ce­ren, der fort­sat­te ind i bar­ri­e­ren.

Om det var en kø­re­fejl el­ler bi­len, der gik i styk­ker, stod ik­ke klart i af­tes, men ba­nen var uden tvivl glat, da det net­op hav­de reg­net, hvil­ket fik fle­re bi­ler til at skri­de ud.

»Jeg tror ba­re, han mi­ste­de kon­trol­len,« lød den kor­te for­kla­ring på uhel­det fra Re­naults løbs­di­rek­tør Frédéric Vas­seur iføl­ge Ritzau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.