Re­nault og Ke­vin klar til sejr i 2019

BT - - SPORTEN -

HVOR­NÅR KAN VI for­ven­te, at Re­nault og Ke­vin Magnus­sen be­gyn­der at blan­de sig i kam­pen om po­di­e­pla­de­rin­ger og grand­prix-sej­re? Det er et sva­ert spørgs­mål. Når jeg spør­ger Re­nault-team­che­fer­ne, får jeg sva­e­ven­de svar, og for­skel­li­ge per­so­ner na­ev­ner for­skel­li­ge års­tal mel­lem 2019 og 2022. Men hvad er re­a­li­stisk? Hvor hur­tigt kan Re­nault for­vand­le det kon­kur­stru­e­de Lo­tus-team, man over­tog for min­dre end seks må­ne­der si­den, til et de­ci­de­ret top­hold? FOR­MEL 1-HI­STO­RI­EN KAN gi­ve et fin­ger­peg. Red Bull-tea­met stod i 2005 i om­trent sam­me si­tu­a­tion, som Re­nault står i i dag. Man hav­de op til sa­e­so­nen købt Jagu­ar-tea­met fra Ford-kon­cer­nen, og selv­om Jagu­ar-or­ga­ni­sa­tio­nen

For­mel 1suc­ces ik­ke var ’udsu­l­tet’ i sam­me grad som Lo­tus an­no 2015, og er der al­li­ge­vel man­ge pa­ral­lel­ler. De før­ste fi­re sa­e­so­ner -genop­byg­ning er fik Red Bull kun me­get be­gra­en­set

i høj grad ba­se­ret suc­ces – tre sy­ven­de­plad­ser og en fem­te­plads på kon­ti­nu­i­tet, og i kon­struk­tør-VM. Men bag

der­for tror jeg på, at kulis­ser­ne ar­bej­de­de man hårdt på at op­byg­ge en ef­fek­tiv Ke­vin Magns­sen kan or­ga­ni­sa­tion, og i

ta­ge he­le tu­ren med 2009 kom den før­ste grand­prix-sejr. Og her­ef­ter gik det Re­nault – fra den hur­tigt: Red Bull do­mi­ne­re­de

of­te fru­stre­ren­de med Se­ba­sti­an Vet­tel For­mel 1 fra 2010-13 med genop­byg­ning i fi­re VM-tit­ler i tra­ek.

2016-17 til de før­ste Mer­ce­des er et an­det team, der kan sam­men­lig­nes po­die-pla­ce­rin­ger med Re­nault. Ty­sker­ne

og grand­prix-sej­re i hav­de dog et langt bed­re ud­gangs­punkt, da de i 2009 2018-19 køb­te de re­ge­ren­de ver­dens­me­stre, Brawn-tea­met. Selv­om Brawn i lø­bet af 2009 hav­de gen­nem­ført fle­re sto­re fy­rings­run­der, var det en gan­ske god or­ga­ni­sa­tion, Mer­ce­des over­tog, men der gik al­li­ge­vel me­re end to år, in­den man vandt et grand­prix, og den før­ste VM-ti­tel kom først i 2014. KE­VIN MAGNUS­SENS TID­LI­GE­RE team, McLa­ren, er i dis­se år i gang med en genop­byg­nings­fa­se. Den be­gynd­te, da tea­mets man­ge­åri­ge mo­tor­part­ner Mer­ce­des i 2010 star­te­de sit eget fa­briks­hold. Der­med blev McLa­ren re­elt de­gra­de­ret til et ’kun­de-team’, der frem til 2015, da man ind­led­te et nyt part­ner­skab med Hon­da, måt­te kø­be si­ne mo­to­rer af Mer­ce­des. Med en sta­erk or­ga­ni­sa­tion og et so­lidt kend­skab til Mer­ce­des-mo­to­ren for­må­e­de man at vin­de løb i 2010-12, men si­den er det tid­li­ge­re top­team rut­sjet ned ad re­sul­tat­lis­ter­ne. Man gen­nem­le­ver nu tea­mets la­eng­ste pe­ri­o­de uden grand­prix-sej­re, og McLa­rens kri­se og Red Bulls og Mer­ce­des’ hi­sto­rik un­der­stre­ger, at det ty­pisk ta­ger fi­re-fem år at genop­byg­ge et For­mel 1-team. ET GODT BUD på den før­ste sejr til Ke­vin Magnus­sens For­mel 1-team er der­for 2019.

Spørgs­må­let er så, hvem der til den tid kø­rer de gu­le Re­nault-ra­ce­re. For­mel 1-suc­ces og -genop­byg­ning er i høj grad ba­se­ret på kon­ti­nu­i­tet, og der­for tror jeg på, at Ke­vin Magns­sen kan ta­ge he­le tu­ren med Re­nault – fra den of­te fru­stre­ren­de genop­byg­ning i 2016-17 til de før­ste po­die-pla­ce­rin­ger og grand­prix-sej­re i 2018-19.

Pra­e­cis som VM-fa­vo­rit­ten i 2016, Ni­co Ros­berg, tog he­le tu­ren med Mer­ce­des. BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.