1,73

BT - - SPORTEN -

Tyr­ki­et slut­te­de kva­li­fi­ka­tio­nen frem­ra­gen­de, og det ska­ber håb om en god slut­run­de. Tyr­ker­ne vir­ker til at fun­ge­re gan­ske godt som en­hed, og det er sva­ert at se, hvor­for de skal va­e­re så un­der­tip­pe­de mod Kro­a­tien. På pa­pi­ret har kro­a­ter­ne et fint hold, men de vi­ser det kun sja­el­dent, og ud­over hjem­me mod Nor­ge im­po­ne­re­de man ik­ke i kva­li­fi­ka­tio­nen. Hol­dets de­fen­siv er ik­ke im­po­ne­ren­de, og der går og­så for­ly­den­der på, at stem­nin­gen mel­lem trup­pen og traener An­te Ca­cic langt fra er den bed­ste. Tyr­ki­et til at få po­int lig­ner et sik­kert spil i dag.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.