Na­bo­er ryste­de ef­ter fa­mi­lie­tra­ge­die

En mor fandt fre­dag sin halvan­det år gam­le søn død i sin eks­mands hjem. Fa­de­ren hav­de sam­me dag be­gå­et selv­mord

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de | ufjo@bt.dk Jes­per Vester­gaard Lar­sen | jvl@bt.dk

Vi er me­get be­rør­te. Det er tragisk. Jeg har al­drig op­le­vet så­dan no­get i al­le de år, jeg har bo­et her. Det er me­get, me­get trist Na­bo til hu­set, hvor dren­gen blev fun­det

Flag på halv. Et le­ven­de lys, der bra­en­der mel­lem lig­gen­de og stå­en­de blom­ster. En mor, der for­sø­ger at forta­el­le si­ne børn, hvad der er sket i bo­li­gen bag po­li­tiets af­spa­er­ring. I går for­søg­te be­bo­er­ne på Gal­ge­bak­ken i Al­bert­slund, vest for Kø­ben­havn, at be­gri­be den fa­mi­lie­tra­ge­die, der fre­dag ud­spil­le­de sig i de­res bo­lig­om­rå­de. Her fandt en mor sin halvan­det år gam­le søn død i sin eks­mands bo­lig. Det ske­te ef­ter, at dren­gens far hav­de be­gå­et selv­mord ved at sprin­ge ud for­an et tog på Dans­høj Sta­tion.

Min­dre end et mi­nuts gang fra blom­ster­ne og ly­set, der bra­en­der for dren­gen, sid­der 46-åri­ge Henrik Lauritz uden for sit ra­ek­ke­hus.

»Stem­nin­gen er me­get tryk­ket. Vi er al­le sam­men ryste­de. Det er for­fa­er­de­ligt og tragisk, at så­dan no­get kan ske,« si­ger han.

Iføl­ge Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti be­gynd­te tra­ge­di­en fre­dag af­ten med et ska­en­de­ri mel­lem fa­de­ren og mo­de­ren til den lil­le dreng.

»De taler i te­le­fon sam­men og har nog­le uove­r­ens­stem­mel­ser. Vi ved ik­ke, hvad de har sagt til hin­an­den, men på et tids­punkt hø­rer mo­de­ren om en per­son­på­kør­sel ved Dans­høj Sta­tion, og af en el­ler an­den grund bli­ver hun uro­lig og rin­ger til Kø­ben­havns Po­li­ti,« si­ger vagt­chef Lars Jør­gen­sen, som be­kri­ver sa­gen som ‘dybt tragisk’.

Han for­kla­rer, at kvin­den fik en ube­ha­ge­lig for­nem­mel­se i krop­pen, og der­for tog hun hjem til sin eks­mands bo­pa­el på Gal­ge­bak­ken, hvor hun fandt sin søn død. I går var kvin­den ik­ke ble­vet af­hørt af po­li­ti­et: »Hun er dybt, dybt cho­ke­ret, og der­for fa­rer vi med lem­pe i for­hold til hen­de. Hun skal li­ge ha­ve lov at kom­me lidt til ha­eg­ter­ne, in­den vi taler med hen­de,« si­ger Lars Jør­gen­sen. Ik­ke kendt af po­li­ti­et Det var i går uvist, hvad par­ret hav­de ska­end­tes om, og de er ik­ke kendt af po­li­ti­et. I går op­ly­ste fle­re be­bo­e­re til BT, at den lil­le dreng og hans far ik­ke har bo­et på Gal­ge­bak­ken me­re end at halvt års tid.

Fre­dag af­ten an­kom fi­re pa­trul­je­vog­ne, to hund­e­vog­ne og to am­bu­lan­cer til ste­det. Tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser blev fo­re­ta­get, og der blev ha­engt et kla­e­de op for vin­du­et for at for­hin­dre nys­ger­ri­ge i at kig­ge ind. I går for­søg­te be­bo­er­ne på Gal­ge­bak­ken fort­sat at for­stå og be­gri­be tra­ge­di­en.

»Vi er me­get be­rør­te. Det er tragisk. Jeg har al­drig op­le­vet så­dan no­get i al­le de år, jeg har bo­et her. Det er me­get, me­get trist,« si­ger en kvin­de, der bor ta­et på hjem­met, hvor dren­gen blev fun­det.

Hun får tå­rer i øj­ne­ne, når hun kig­ger over mod blom­ster­ne og ly­set, der bra­en­der for den lil­le dreng, og teg­nin­gen af hjer­ter­ne, som lig­ger på fli­ser­ne.

Po­li­ti­et ef­ter­for­sker sa­gen som et mista­en­ke­ligt døds­fald, men det var i går for tid­ligt at fast­slå, om der er ta­le om et drab. »Vi har ik­ke kun­net fast­slå dødsår­sa­gen, og vi har der­for ik­ke af­kla­ret, om der er ta­le om drab, syg­dom el­ler et ulyk­ke­stil­fa­el­de,« si­ger Lars Jør­gen­sen.

Det var i går ik­ke lyk­ke­des po­li­ti­et at klar­la­eg­ge de na­er­me­re om­sta­en­dig­he­der, der før­te til døds­fal­det. Dren­gen vil nu bli­ve ob­du­ce­ret med hen­blik på at fast­slå dødsår­sa­gen. Fa­de­rens selv­mord lam­me­de fre­dag af­ten tog­tra­fik­ken mel­lem Hø­jeTaa­strup og Kø­ben­havn. Han blev ramt af et fjer­n­tog fra Jyl­land.

Til­ba­ge ved bo­li­gen, hvor den halvan­det år gam­le dreng blev fun­det død, står tre dren­ge på 7-8 år skul­der ved skul­der, mens de kig­ger ned.

»Sik­ke no­get,« si­ger den ene, mens hans to ven­ner nik­ker i tavs­hed.

Iføl­ge Henrik Lauritz hav­de fle­re be­bo­e­re i går talt om at la­ve en ind­sam­ling til for­del for mo­de­ren til den lil­le dreng.

FOTO: MI­CHA­EL BOTHAGER.

• Fle­re be­bo­e­re lag­de i går blom­ster og ta­end­te lys for­an den lil­le drengs hjem.

FOTO: MI­CHA­EL BOTHAGER.

Fla­ge­ne i går på halv på Gal­ge­bak­ken i Al­bert­slund ef­ter fre­da­gens fa­mi­lie­tra­ge­die.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.