Dan­marks­ka­non, ja tak

BT - - DEBAT - DAN­MARKS­KA­NON Le­ne Trel­de, Sko­vlun­de

Dansk­hed er bed­re, end vi overhovedet kan fo­re­stil­le os. Fred, fri­hed og for­nuft er tre ko­de­ord, som dan­sker­ne kan va­e­re stol­te af, og som uden tvivl er med til at tra­ek­ke ud­la­en­di­ge til vort land. For de ved, de er i sik­ker­hed og bli­ver fair be­hand­let.

I for­hold til man­ge an­dre fol­keslag med sto­re arm­be­va­e­gel­ser gør dan­sker­ne nor­malt ik­ke me­get va­e­sen af sig selv.

Vi har ten­dens til at un­der­spil­le vo­re go­de dan­ske egen­ska­ber, og det kan bli­ve mis­for­stå­et, så ude­frakom­men­de må­ske op­fat­ter os som van­tro og uden no­gen kul­tur.

Det­te bil­le­de kan en dan­marks­ka­non for­hå­bent­lig aen­dre på. For dan­sker­ne har bå­de tro og kul­tur, og det er på ti­de at sa­et­te fo­kus på Dan­mark og dan­sker­nes fort r ae f fe lig­he­der. Det erjon o kik­ke uden grund, at Dan­mark gang på gang bli­ver kå­ret til ver­dens lyk­ke­lig­ste land, hvor det spe­ci­el­le be­greb »dansk hyg­ge« er i højsa­e­det – selv i en travl og di­gi­tal ver­den.

Man kan kun øn­ske en dan­marks­ka­non vel­kom­men. Dansk iden­ti­tet og dansk kul­tur fortje­ner at kom­me i ram­pe­ly­set – vi har ri­ge­ligt at va­e­re stol­te af.

Kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der (V) har iva­er­k­sat ud­ar­bej­del­sen af en så­kaldt Dan­marks­ka­non, hvor al­le kan kom­me med for­slag til, hvad den skal in­de­hol­de. Foto: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.