Fa­er­ge fra Li­by­en til Eu­ro­pa

BT - - DEBAT -

FLYGT­NIN­GE Thu­re Bar­søe-Car­n­feldt, Aal­borg

Hver ene­ste dag hø­rer jeg dan­ske­re si­ge »Det er synd for de man­ge flygt­nin­ge, som druk­ner i de­res for­søg på at sej­le fra Li­by­en til Eu­ro­pa«. Det er jo synd for dem, som druk­ner, og det er synd for de­res fa­mi­lie. De er åben­bart så des­pe­ra­te, at de glem­mer de­res an­svars­fø­lel­se og sun­de for­nuft.

Sam­ti­dig fo­re­går der et ek­la­ta­nt hyk­le­ri blandt dan­sker­ne, EU og Dansk Flygt­nin­ge­hja­elp. Al­le yn­ker, men gør ik­ke no­get ved det. Det er da det let­te­ste i ver­den at etab­le­re en fast fa­er g e for­bin­del­se fra Li­by­en til Eu­ro­pa, hvor flygt­nin­ge kan bli­ve sej­let over un­der kon­trol­le­re­de for­hold. I dag sej­ler der sto­re krigs­ski­be på tva­ers af ru­ten for at sam­le flygt­nin­ge op i far­van­det. Hvem sag­de ky­nis­me og skyld? Lad os se sand­he­den i øj­ne­ne og er­ken­de, at vi slet ik­ke er in­ter­es­se­re­de i, at det skal lyk­kes flygt­nin­ge­ne at kom­me til Eu­ro­pa, og at det er der­for, vi ik­ke ha re­tab­le­ret de nød­ven­dig efa­er g efor­bin­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.