Er du ’re­al­ly good’ til en­gelsk?

I 16 år har ame­ri­ka­ne­ren Kay Mel­lish lagt øre til dan­sker­nes en­gelsk­kund­ska­ber. Nu har hun ud­gi­vet en bog med de sjove­ste fejl

BT - - NYHEDER - An­dreas Bach Hou­gaard | ahou@bt.dk

»What did you learn in school to­day? I me­an, you ha­ve be­en to school, not?,« spurg­te Ed­die Skol­ler i en ud­talt blan­ding af dansk og en­gelsk, til sit pu­bli­kums sto­re for­nø­jel­se til­ba­ge i 1980er­ne.

Spro­get kal­des ’Danglish’ og er en fejl­fyldt blan­ding af dansk og en­gelsk, som vi dan­ske­re ind imel­lem kom­mer til at ta­le, når vi over­sa­et­ter di­rek­te fra dansk til en­gelsk.

Si­den hun kom til Dan­mark fra USA for 16 år si­den, har Kay Mel­lish op­le­vet bå­de sjove, pin­li­ge og til ti­der ufor­stå­e­li­ge en­gel­ske yt­rin­ger, frem­sat af dan­ske­re.

»Da jeg blev god til dansk, be­gynd­te jeg at kun­ne gen­nem­skue, hvad folk men­te, selv­om de sag­de no­get vrøvl. Det var straks va­er­re i be­gyn­del­sen, hvor jeg mil­dest talt blev for­vir­ret. Hel­dig­vis kan dan­ske­re gri­ne ad sig selv, så det gør ik­ke no­get, hvis man be­der dem om­for­mu­le­re sig og gør op­ma­er­k­som på en fejl,« forta­el­ler Kay Mel­lish, der in­drøm­mer, at hun sta­dig­va­ek kom­mer til at si­ge ’nø­gen’ frem for ’no­gen’ ind imel­lem.

De sprog­li­ge ud­for­drin­ger er ble­vet til bo­gen ’Top 35 Mista­kes Da­nes Ma­ke In Eng­lish’, som ud­kom­mer den 20. juni. 52-åri­ge Kay Mel­lish har tid­li­ge­re skre­vet bo­gen How To Li­ve In Den­mark. Hun er oprin­de­ligt fra Wi­scon­sin, men kom til Dan­mark i 2000 for at ar­bej­de. I dag har hun sit eget kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau.

Det be­gynd­te på net­tet

Selv­om Kay Mel­lish har stif­tet be­kendt­skab med ’Danglish’ utal­li­ge gan­ge, kom idéen om at skri­ve en bog først til hen­de, da hun så, hvor po­pu­la­ert ’Danglish’ var.

»Jeg hav­de la­vet et in­ter­net me­me (et hu­mo­ri­stisk bil­le­de med en kort, sjov tekst, red.) med de ti hyp­pig­ste fejl, som folk var helt vil­de med. Det end­te med at bli­ve delt af om­kring 32.000 men­ne­sker, og mas­ser af folk fra en­gelsk­ta­len­de lan­de skrev til mig for at de­le de­res er­fa­rin­ger med dan­ske­res sprog. Jeg blev me­get over­va­el­det over in­ter­es­sen.«

Taler (tit) godt en­gelsk

Kay Mel­lish un­der­stre­ger, at dan­sker­ne er go­de til en­gelsk. Hun hå­ber dog på at kun­ne hja­el­pe dan­sker­ne med de sid­ste små­fejl, da det ik­ke er al­le mis­for­stå­el­ser, man umid­del­bart gri­ner ad som en­gelsk­ta­len­de.

»Jeg hu­sker, at en dansk mand en­gang til­bød at føl­ge mig hjem på en­gelsk. ’I will fol­low you ho­me,’ sag­de han, hvil­ket skra­em­te mig helt vildt, da det fak­tisk be­ty­der, at han vil føl­ge ef­ter mig sna­re­re end føl­ges med mig,« forta­el­ler hun.

Ud­over den forvirring, sprog­bar­ri­e­ren til ti­der har med­ført, har de­le af den dan­ske kul­tur og­så syn­tes un­der­lig for hen­de.

»At che­fen hja­el­per med at ryd­de op ef­ter mor­gen­brød om fre­da­gen var un­der­ligt at op­le­ve som ud­la­en­ding. I det he­le ta­get er mor­gen­brød med kol­le­ga­er­ne om fre­da­gen lidt spe­ci­elt - men hyg­ge­ligt.«

SØN­DAG 12. JUNI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.