Trod­ser trus­ler og hø­je pri­ser

Pris­stig­nin­ger, strej­ker og ter­r­or­ri­si­ko skra­em­mer ik­ke dan­sker­ne va­ek. Sal­get af rejser til Frank­rig un­der EM er ste­get mar­kant, vi­ser nye tal

BT - - REIJSER - KICK-OFF Sig­ne Le­ne Chri­sti­an­sen | rejser@bt.dk

I fre­dags blev EM i fod­bold spar­ket i gang til gla­e­de for fod­bold­fans ver­den over. Men det er ik­ke kun va­ert­s­ska­bet for den eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­dyst, der får om­ver­den en til at fo­ku­se­re på Frank­rig i dis­se da­ge. Lan­det, der er en yderst po­pu­la­er fe­ri­e­desti­na­tion for man­ge dan­ske­re, er ramt af strej­ker, vold­som­me de­mon­stra­tio­ner, ek­strem ben­zin­man­gel og en øget ter­r­or­ri­si­ko på grund af EM.

Al­li­ge­vel va­el­ger fle­re tu­sin­de dan­ske­re og­så i år at rej­se på fe­rie i det sy­d­eu­ro­pa­ei­ske land. Nye tal fra Expe­dia vi­ser, at book­in­ger af fe­ri­e­rej­ser i EM-pe­ri­o­den er gået op med he­le 347 pct. sam­men­lig­net med sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Og det er på trods af en pris­stig­ning på 41 pct. i sam­me pe­ri­o­de.

Kun få af­ly­ser fe­ri­en

Hos rej­se­bu­reau­et Tra­velSen­se, der bl.a. er spe­ci­a­li­se­ret i sport­s­rej­ser, har part­ner og medstif­ter Ca­mil­la An­der­sen ik­ke op­le­vel­sen af, at de man­ge be­gi­ven­he­der i Frank­rig har af­skra­ek­ket dan­ske­re fra at ta­ge af sted.

»Frank­rig er jo po­pu­la­er blandt dan­ske­re, og der vil al­tid va­e­re en ef­ter­spørgsel på at rej­se til sto­re sport­s­ar­ran­ge­men­ter, for det er li­ge pra­e­cis li­ve-op­le­vel­sen, som de sport­s­in­ter­es­se­re­de rejser ef­ter,« si­ger Ca­mil­la An­der­sen, der dog godt kan ma­er­ke på sal­get i Tra­velSen­se, at Dan­mark ik­ke del­ta­ger i EM.

Hos FDM Tra­vel har fe­rie­kon­su­lent Fre­de­rik Val­min og­så kun talt med få, der har valgt at af­ly­se som­mer­fe­ri­en til Frank­rig. Og her er det isa­er mang­len på ben­zin, der har va­e­ret år­sag til be­kym­ring.

»Der er en hvis ri­si­ko ved at kø­re til Frank­rig i år, for man ved i re­a­li­te­ten ik­ke, hvor­når man når en tank­sta­tion med ben­zin, og hvor­når strej­ken en­der,« si­ger han og rå­der dan­ske­re, der va­el­ger bil­fe­ri­en til at tan­ke ved hver gi­ven lej­lig­hed og des­u­den ha­ve en re­ser­ve­dunk med i bi­len.

Rejs af sted for­be­redt

Bå­de ben­zin­mang­len og det for­hø­je­de alarm­be­red­skab hos de fran­ske EM-va­er­ter har og­så få­et be­kym­re­de dan­ske­re til at kon­tak­te Uden­rigs­mi­ni­ste­ret, forta­el­ler chef for mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce og Kom­mu­ni­ka­tion, Ole Eg­berg Mik­kel­sen.

»Vi har få­et en del hen­ven­del­ser i for­bin­del­se med ter­r­or­ri­si­ko­en ved EM. Trus­len er på et me­get højt ni­veau, men de fran­ske myn­dig­he­der har ta­get al­le sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger. Så vi fra­rå­der ik­ke rejser til Frank­rig, « si­ger Ole Eg­b­jerg Mik­kel­sen, der dog rå­der dan­ske­re til at ha­ve styr på for­sik­rin­gen og de nød­ven­di­ge te­le­fon­num­re – uan­set om de skal til Pa­ris el­ler Proven­ce.

»Dan­sker­ne er ge­ne­relt godt for­be­red­te, når de rejser over­søisk, men ik­ke i li­ge så høj grad, når rej­sen er in­den for Eu­ro­pa.

Og er­fa­rin­ger­ne fra ter­r­or­an­gre­be­ne i Bruxel­les og Pa­ris vi­ser, at det alt­så er nød­ven­digt at for­be­re­de sig på, at den slags kan ske,« fort­sa­et­ter han og op­for­drer til, at man lø­ben­de hol­der sig ori­en­te­ret om de fran­ske for­hold og føl­ger bå­de dan­ske og lo­ka­le myn­dig­he­ders sik­ker­heds­an­vis­nin­ger.

FOTO: MOYAN BRENN/FLICKR

Dan­ske turi­ster kan ori­en­te­re sig om sik­ker­heds­for­hold via app’en SAIP, som den fran­ske re­ge­ring har ud­vik­let. Hos FDM kan man des­u­den fin­de kort over ben­zin­mang­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.