Be­søg i smuk­ke Al­ba­ni­en

En dansk fa­mi­lie har åb­net en ud­lej­nings­vil­la ved den al­ban­ske ri­vi­e­ra

BT - - REIJSER - BALKAN Tekst og foto: Mi­chel Kis­by An­der­sen | rejser@bt.dk

I juli kan man be­trag­te so­len gå ned li­ge midt imel­lem de to bak­ked­rag op­pe fra Vila Aman­tia

»Al­le al­ba­ne­re med respekt for sig selv har et oli­ven­trae i ha­ven,« si­ger Hans-Ge­org Ni­el­sen, mens han be­trag­ter fug­le­ne, der ren­ser de­res fjer­drag­ter i top­pen af oli­ven- og nå­le­tra­e­er­ne den­ne af­ten. Så­dan et har han og­så, men det er nu man­del­tra­e­et, der spil­ler den vig­tig­ste rol­le her i ha­ven i det syd­li­ge Al­ba­ni­en, hvor so­len skin­ner 2.000 ti­mer om året. Man­del­tra­e­et sør­ger for, at man kan sid­de i skyg­ge ved fa­mi­li­ens nye ha­ve­sa­et, som er støbt af en lo­kal smed. Her har Hans-Ge­org Ni­el­sen sat sig til ret­te og nip­per til et styk­ke bagu­et­te.

I sto­le­ryg­ge­ne er bog­sta­ver­ne ’VA’ ind­støbt. ’Vila Aman­tia’. Det er nav­net på fa­mi­li­ens fe­ri­e­vil­la her i Al­ba­ni­en. Han be­sø­ger den i den­ne uge, da BT Rejser kom­mer for­bi, for at gø­re klar til, at som­me­rens ga­e­ster fra bå­de Dan­mark, Sve­ri­ge og Frank­rig kan ind­kvar­te­re sig. Hol­der fast i hi­sto­ri­en Nav­net er ik­ke til­fa­el­digt valgt. Det stam­mer fra bron­ze­al­de­ren, da en min­dre ko­lo­ni slog sig ned i om­rå­det og an­lag­de bjerg­tops­be­fa­est­nin­gen ’Aman­tia’.

Det er vig­tigt at hol­de fast i hi­sto­ri­en, me­ner Hans Ge­org-Ni­el­sen. Der­for har han til­bragt man­ge af­tenstun­der un­der sit man­del­trae med at be­trag­te ind­sej­lin­gen, når fa­er­gen fra Ita­li­en sej­ler ind mel­lem halvø­en og den lil­le ø i bug­ten for at la­eg­ge til her i Vl­o­re. Han fo­re­stil­ler sig Ca­es­ars flå­de kom­me sej­len­de gen­nem sam­me pas­sa­ge, mens by­ens ind­byg­ge­re nervøst ser til.

Ca­es­ars ind­t­og er ik­ke den ene­ste gang, det el­lers så fre­de­li­ge om­rå­de har måt­tet la­eg­ge jord til en krig. Mens sol­da­ter­ne holdt skan­sen mod Montg­o­me­ry og Pat­ton mod syd, ud­nyt­te­de ty­sker­ne Vl­o­res stra­te­gi­ske pla­ce­ring ved Adri­a­ter­ha­vet un­der An­den Ver­denskrig og fo­re­tog prø­ve­spra­eng­nin­ger, der i be­gyn­del­sen af 1940er­ne lag­de fle­re af byg­nin­ger­ne i om­rå­det i ru­i­ner.

»Jeg kan ik­ke for­stå, de kun­ne gø­re det,« suk­ker Hans-Ge­org Ni­el­sen. Fra stald til fe­ri­e­vil­la Selv in­va­de­re­de han Al­ba­ni­en no­get me­re fred­som­me­ligt. Man­del­tra­e­et blev plan­tet på en grund med en lil­le byg­ning, der med Hans-Ge­org Ni­el­sens eg­ne ord ik­ke var an­det end »en gam­mel stald« den­gang.

For­in­den hav­de hans dat­ter forelsket sig i en al­bansk mand, og HansGe­org Ni­el­sen øn­ske­de at for­e­ne de to fa­mi­li­er. Der­for byg­ge­de han sam­men med sin fa­mi­lie en dansk fe­ri­e­vil­la i Balkan med hja­elp fra sin svi­ger­søn.

Mas­si­ve na­tur­sten blev hen­tet fra et lo­kalt sten­brud og lagt med de ba­re na­e­ver. Det tog tid, men det var vig­tigt, at det blev la­vet, som al­ba­ner­ne vil­le ha­ve gjort det. Med de kraf­ti­ge va­eg­ge og et rødt teg­l­tag er vil­la­en byg­get i tra­di­tio­nel al­bansk stil.

Fe­ri­e­vil­la­en stod fa­er­dig i 2008. Den in­de­hol­der fi­re lej­lig­he­der med dob­belt­seng og et dob­beltva­e­rel­se, og i alt kan 14 per­so­ner ind­lo­ge­res ad gan­gen.

»Vil­la­en er der­for sa­er­de­les vel­eg­net til fa­mi­lie­fe­ri­er el­ler fe­ri­er med ven­ner, hvor fle­re ge­ne­ra­tio­ner el­ler par rejser sam­men,« si­ger Hans-Ge­org Ni­el­sen.

Han og fa­mi­li­en er kun sja­el­dent selv til ste­de. I ste­det har de an­sat en ung mand ved navn Er­mal, der ud over at stå for det prak­ti­ske som at by­de ga­e­ster vel­kom­men er an­sat som pri­vat­chauf­før for ho­tel­lets be­sø­gen­de. For 90 eu­ro (ca. 700 kr.) om da­gen kø­rer han ga­e­ster rundt i sin Mer­ce­des. Over­ve­jer en po­ol I fe­ri­e­bo­li­gen er der ik­ke no­get ser­ve­rings­per­so­na­le, men et ud­ma­er­ket

Ita­li­e­ner­ne og gra­e­ker­ne er vil­de med at hol­de fe­rie i Al­ba­ni­en. Dan­sker­ne er så småt ved at få øj­ne­ne op for lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.