Spis godt i Las Ve­gas

Der er mas­ser af mu­lig­he­der for at få la­e­kre madop­le­vel­ser i spil­le­by­en

BT - - REIJSER -

GASTOGUIDE på at gå he­le buf­fe­ten igen­nem, in­den man ta­ger for sig af de me­re end 500 ret­ter fra he­le ver­den. Her er alt fra Eg­gs Be­ne­di­ct, mi­ni­bur­gers, hav­re­grød og gnoc­chi til em­pa­na­das, sus­hi, nud­delsup­pe og for­års­rul­ler samt en gi­gan­tisk fi­ske­buf­fet med skal­dyrs­sa­la­ter og hum­me­re og krab­ber, der lig­ger smukt stab­let på is.

Når man har spist sig gen­nem de for­skel­li­ge et­ni­ske køk­ke­ner, er der et overdå­digt ka­ge­bord at ka­ste sig over - og er der ik­ke plads til me­re, er det en op­le­vel­se ba­re at iagt­ta­ge de smuk­ke kon­di­tor­ka­ger i al­ver­dens far­ver. MIDDAG MED UDSIGT Hvad: Top of the Wor­ld Hvor: The Stra­tosp­he­re, 2000 Las Ve­gas Bou­le­vard South In­fo: topoft­hewor­ld­lv.com Den hø­je­ste byg­ning i Las Ve­gas er et 350 me­ter højt tårn, som, ud­over ca­si­no­ho­tel­let Stra­tosp­he­re, rum­mer re­stau­ran­ten »Top of the Wor­ld«. Det er helt fan­ta­stisk at sid­de 243 me­ter over jor­den og op­le­ve spil­le­by­ens im­po­ne­ren­de lys­hav i af­ten­mør­ket, mens man ny­der en vel­til­be­redt ste­ak og et godt glas rød­vin.

Og ef­ter­som re­stau­ran­ten ro­te­rer, får man mu­lig­hed for at se Las Ve­gas fra al­le sider. men det be­ty­der og­så, at man li­ge skal va­e­re op­ma­er­k­som på, at man ik­ke sa­et­ter sin ta­ske på det ni­veau, der ro­te­rer, hvil­ket jeg åben­bart gør, men den flin­ke tje­ner hen­ter den diskret til­ba­ge, in­den den er kom­met sa­er­lig langt. Men der er fle­re over­ra­skel­ser:

Midt un­der mid­da­gen kom­mer en per­son plud­se­lig su­sen­de for­bi uden for vin­du­et, og vi er li­ge ved at få bøf­fen galt i hal­sen, men det vi­ser sig – hel­dig­vis – at ved­kom­men­de ha­en­ger i en ela­stik og sprin­ger bun­gyjump fra top­pen af tår­net.

Ef­ter 80 mi­nut­ter har vi dre­jet 360 gra­der og er til­ba­ge, hvor vi star­te­de, og det pas­ser li­ge med, at vi kan ta­ge end­nu en run­de sam­men med des­ser­ten. Ma­den er ud­ma­er­ket, men det er ab­so­lut ud­sig­ten, der gør ste­det til no­get sa­er­ligt. GOURMET-BURGER Hvad: Gor­don Ramsay BurGR Hvor: Pla­net Hol­lywood Resort & Ca­si­no, 3667 Las Ve­gas Bou­le­vard South In­fo: ca­es­ars.com/pla­net-hol­lywood/ re­stau­rants/ramsay Godt nok sid­der der et bru­de­par midt i re­stau­ran­ten – de er overalt i Las Ve­gas – men umid­del­bart er Gor­don Ramsay BurGR ik­ke ste­det for en cand­le­light din­ner for to. Man for­nem­mer det hø­je ener­gi­ni­veau i det øje­blik, man tra­e­der ind i re­stau­ran­ten, som lig­ger i åben for­la­en­gel­se af ca­si­no­et i Pla­net Hol­lywood på The Strip. Der er fuld knald på mu­sik­ken, kok­ke­ne rå­ber fra det åb­ne køk­ken, der kø­rer ame­ri­kansk fod­bold på de sto­re tv-ska­er­me, flam­mer­ne i den ti me­ter lan­ge ga­spejs slan­ger sig i bed­ste Ve­gas-stil fra si­de til si­de og un­ge ser­vi­tri­cer i me­get kor­te kjo­ler vim­ser om­kring. Vi bli­ver pla­ce­ret ved et bord i me­get blø­de og la­ve sto­le, og en af ser­vi­tri­cer­ne stik­ker os me­nu­kor­tet i form af en iPad. Vi va­el­ger en af den kend­te koks gour­met­bur­ge­re, Hell’s Kit­chen Burger, med hans me­get po­pu­la­e­re po­m­frit­ter med par­mesan og trøf­fel. Uhm! Egent­lig er vi ma­et­te, men vi kan ik­ke mod­stå fri­stel­sen til at prø­ve en af de hvi­nen­de, sø­de bud­din­ger – en crè­me brûlée-bud­ding med ’Oreo Sha­ke’ og ’Oreo Cook­ie’ på top­pen. Ud­over Gor­don Ramsay BurGR står den be­røm­te kok bag to an­dre re­stau­ran­ter på The Strip: Gor­don Ramsay Pub & Grill på Ca­e­sers Pa­la­ce og Gor­don Ramsay Ste­ak på Pa­ris Las Ve­gas. SYDSTATSKYLLING Hvad: Yard­bird Hvor: The Ve­ne­ti­an, 3355 Las Ve­gas Bou­le­vard South In­fo: run­chi­ck­en­run.com Man skal vi­de, at den er der. Yard­bird. En syd­stats-re­stau­rant, som lig­ger ano­nymt mel­lem de man­ge re­stau­ran­ter, ca­fe­er og bu­tik­ker i Ve­ne­ti­an-ho­tel­lets la­byrint-ag­ti­ge ar­ka­de. Men ste­det er ab­so­lut va­erd at stif­te be­kendt­skab med,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.