Na­turcam­ping i Ry

BT har be­søgt Hol­mens Cam­ping ved Him­mel­b­jer­get med he­le fa­mi­li­en

BT - - REIJSER - CAMPINGFERIE Sø­ren Sor­gen­fri | rejser@bt.dk

Det er na­tu­ren, der kal­der på pu­bli­kum her, og det er en af den slags plad­ser, der gør sig bedst i højt solskin, så der kan fi­skes, sej­les i ka­no, og da­gen kan gril­les va­ek

Få ste­der i Dan­mark mat­cher Søhøjlan­det i skøn­hed. Her tår­ner Him­mel­b­jer­get sig over Sil­ke­borg og et smukt, for­gre­net net af sø­er og åer om­kran­set af grøn ege- og bø­ge­skov. Ta­et ved Him­mel­b­jer­get lig­ger Ry – en hyg­ge­lig lands­by ved sø­bred­den, få mi­nut­ters kør­sel fra ’bjer­get’. BT Rejser har te­stet den lo­ka­le cam­ping­plads, Hol­mens Cam­ping. Jeg er barn af char­ter­turis­men, men har gif­tet mig ind i en cam­ping-glad fa­mi­lie. Hver pin­se sam­les fa­mi­lie­med­lem­mer fra na­er og fjern til den år­li­ge pin­se­frokost, der år ef­ter år lø­ber af stab­len på udvalgte cam­ping­plad­ser rundt om i lan­det. Det har ef­ter­hån­den ta­get kla­nen vidt og bredt på Fyn, Vest­ky­sten, det midtjy­ske, Søn­derjyl­land og Nordtys­kland. Selv Sja­el­land har man vo­vet sig til. En en­kelt gang.

Hol­mens Cam­ping lig­ger få mi­nut­ters kør­sel fra Rys han­dels­ga­der. Det er ik­ke en plads, der slår sig op på stor luksus, men den gi­ver sig hel­ler ik­ke ud for at va­e­re me­re, end den er. Det du ser, er det du får. Na­tur og me­get af det. Den si­ges at va­e­re po­pu­la­er blandt fast­la­eg­ge­re, der ny­der godt af den na­turs­køn­ne pla­ce­ring midt i sko­v­lig stil­hed. Det er na­tu­ren, der kal­der på pu­bli­kum her, og det er en af den slags plad­ser, der gør sig bedst i højt solskin, så der kan fi­skes (ud­styr kan le­jes), sej­les i ka­no, og da­gen kan gril­les va­ek.

Lad da­gen gå i fisk

Isa­er lyst­fi­sker­ne har kro­ne­de el­ler må­ske­de ret­te­re kro­ge­de da­ge her. Der kan fi­skes i sø, å og put & ta­ke med po­ny­rid­ning, mi­ni­golf og le­ge­plads til un­ger­ne ta­et ved fi­ske­plad­ser­ne. Me­re end én le­ge­plads fak­tisk, og cam­ping­plad­sens mind­ste le­ge­plads er de­sig­net til ab­so­lut­te små­folk i to-tre års al­de­ren, hvil­ket der sa­et­tes pris på, da tu­mul­ten på den sto­re hop­pe­pu­de godt kan bli­ve no­get liv­lig for folk med be­ske­den høj­de og al­der.

Der er til­med Wi-Fi på plad­sen. Dog med en for­bin­del­se lig med det go­de vejr. Det kom­mer og går. En blan­det om­gang sol, regn og slud den­ne pin­se tog ik­ke mo­det fra de frem­mød­te klan­med­lem­mer, der gen­nem­før­te den år­li­ge pin­se­frokost med højt til him­len og ta­ep­pe om sig.

Cam­ping­plad­sen blev hur­tigt ud­for­sket af sto­re og små. Der er di­rek­te for­bin­del­se til søvand med mu­lig­hed for ka­no­ud­lej­ning. Desva­er­re gjor­de en strid bla­est det umu­ligt for os at prø­ve kra­ef­ter med ka­no­sejlad­sen, til stor skuf­fel­se for bør­ne­flok­ken. Per­so­na­let på Hol­mens Cam­ping skal ro­ses for at an­nul­le­re de re­ser­ve­re­de ka­no­er med et smil, og et ’det kan jo ske.’

Det er ik­ke en plads, der re­k­la­me­rer vold­somt me­get for ste­dets ak­ti­vi­te­ter, men le­der man, så fin­der man dem. Der er ek­sem­pel­vis en go­kart­ba­ne til sto­re børn, in­de un­der tra­e­er­ne, og en bold­ba­ne ne­de bag ind­kørs­lens re­cep­tions­byg­ning. De

Hol­men Cam­ping lig­ger kun få mi­nut­ters kør­sel fra Rys hyg­ge­li­ge han­dels­ga­der – al­li­ge­vel lig­ger plad­sen me­get na­turs­kønt. FO­TOS: SØ­REN SOGENFRI OG HOL­MENS CAM­PING/PR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.