Brø­let Hun­dre­der af scan­nin­ger stran­det

BT - - NYHEDER -

IT-PRO­BLE­MER Kra­eft­pa­tien­ter på Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal ri­si­ke­rer at få ud­sat de­res un­der­sø­gel­ser på grund det nye it-sy­stem, Sund­heds­plat­for­men, der end­nu ik­ke er or­dent­ligt in­te­gre­ret med et an­det, af­gø­ren­de it­sy­stem. Det er­ken­der Re­gion Ho­ved­sta­den over for BT. De nye op­lys­nin­ger frem­går af en in­tern mail fra en le­den­de over­la­e­ge på Her­lev Ho­spi­tals kra­ef­taf­de­ling, som BT har få­et ind­blik i. Mai­len blev i fre­dags sendt til ‘se­kre­ta­e­rer og book­in­ger’, og her står, at fle­re hund­re­de or­drer på scan­nin­ger er stran­det i it-sy­ste­met:

»Rønt­gen og klin fys (af­de­lin­ger på ho­spi­ta­let, red.) er me­get uro­li­ge over, at de mod­ta­ger me­get få be­stil­lin­ger på un­der­sø­gel­ser. De kan se, der lig­ger fle­re hund­re­de or­drer på scan­nin­ger på ar­bejds­li­ster. Jeg er klar over, at i ka­em­per med man­ge op­ga­ver, men vil I prø­ve at pri­o­ri­te­re, at dis­se scan­nin­ger la­eg­ges i RIS (Rønt­gen In­for­ma­tion Sy­stem, red.) sna­rest mu­ligt?«

Fle­re over­la­e­ger og pa­tien­ter på Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal er den se­ne­ste tid stå­et frem og har for­talt om pro­ble­mer­ne med det mil­li­ard­dy­re it­sy­stem Jeg vil nø­dig foru­ro­li­ge pa­tien­ter­ne, men jeg er ban­ge for, at der på et tids­punkt sker en ulyk­ke An­ders Krarup-Han­sen Sund­heds­plat­for­men, som blev ta­get i brug 21. maj på de to ho­spi­ta­ler i Re­gion Ho­ved­sta­den. Fle­re ri­si­ke­rer dår­lig op­le­vel­se Og op­lys­nin­ger­ne om de fle­re hund­re­de or­drer frem­kom­mer, ef­ter at BT i lør­dags kun­ne forta­el­le hi­sto­ri­en om den 61-åri­ge, kra­eft­sy­ge over­la­e­ge, som for al­vor fik lov til at op­le­ve ud­for­drin­ger­ne ved det nye it-sy­stem. Hans hen­vis­ning duk­ke­de ik­ke op som plan­lagt på rønt­ge­naf­de­lin­gen, og der­for kun­ne han ik­ke kom­me vi­de­re med den ke­mo­be­hand­ling, han skul­le ha­ve for den lym­fe­kra­eft, som han fik kon­sta­te­ret i marts. Op­lys­nin­ger­ne, som BT i dag kan la­eg­ge frem, teg­ner alt­så et bil­le­de af, at der er man­ge fle­re pa­tien­ter, der har op­le­vet el­ler ri­si­ke­rer at op­le­ve det sam­me som den kra­eft­sy­ge over­la­e­ge. »Som pro­fes­sio­nel ved man, hvor­dan tin­ge­ne bur­de fun­ge­re, og der­for bli­ver man fru­stre­ret over at op­le­ve, at sy­ste­met ik­ke fun­ge­rer,« sag­de han. Den in­ter­ne mail kom­mer til of­fent­lig­he­dens kend­skab ef­ter at en an­den over­la­e­ge på kra­ef­taf­de­lin­gen, An­ders Krarup-Han­sen, i BT fredag op­ly­ste, at der lå 980 ube­hand­le­de be­stil­lin­ger i sy­ste­met fra la­e­ger i hans team på Her­lev Ho­spi­tal. Han ud­tryk­te og­så be­kym­ring for pa­tien­ter­ne: »An­tal­let af fejl er enormt. Vi mi­ster over­blik­ket over de pa­tien­ter, vi har, og det bli­ver far­ligt for pa­tien­ter­ne. Jeg vil nø­dig foru­ro­li­ge pa­tien­ter­ne, men jeg er ban­ge for, at der på et tids­punkt sker en ulyk­ke. Jeg er sta­er­kt be­kym­ret for sik­ker­he­den,« sag­de An­ders Krarup-Han­sen til BT. FOREBYGGER I en mail til BT op­ly­ser Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal, at det med ’Sund­heds­plat­for­men er ble­vet mu­ligt at tra­ek­ke sam­le­de li­ster over pa­tien­ter, der er hen­vist fra ho­spi­ta­lets øv­ri­ge af­de­lin­ger til rønt­gen el­ler scan­ning på ra­di­o­lo­gisk af­de­ling,’ der iføl­ge re­gio­nen ser ‘om­kring 1.500 pa­tien­ter dag­ligt’. »In­te­gra­tio­nen mel­lem Sund­heds­plat­for­men og it-sy­ste­met på ra­di­o­lo­gisk af­de­ling, RIS/ PACS, fun­ge­rer end­nu ik­ke op­ti­malt, og der­for er der ek­stra fo­kus på at fore­byg­ge, at der er ven­ten­de pa­tien­ter i over­gan­gen mel­lem to it-sy­ste­mer.«

Re­gio­nen skri­ver vi­de­re, at le­del­sen på ra­di­o­lo­gisk af­de­ling i fre­dags gav en ori­en­te­ring om det på et mø­de på tva­ers af af­de­lings­le­del­ser­ne på Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal.

»Den mail, BT hen­vi­ser til, er en ori­en­te­ring sendt vi­de­re til en re­le­vant per­so­na­le­grup­pe, se­kre­ta­e­rer og book­in­ger, om fore­byg­gen­de at føl­ge op på de ar­bejds­gan­ge, der pt. er etab­le­ret for at sik­re sam­men­ha­eng mel­lem Sund­heds­plat­for­men og RIS/PACS. Dvs. et led i ho­spi­ta­lets ved­va­ren­de fo­kus på pa­tient­for­løb.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.