’Jeg er fak­tisk dybt ulyk­ke­lig’

BT - - NYHEDER -

EU-MANDAT si­ger hun i ar­tik­len, an­gi­ve­ligt med et smil. Hård kri­tik fra DF-med­lem DFs med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet An­ders Vi­sti­sen sy­nes, det er skam­me­ligt, at Rik­ke Karls­son ik­ke ned­la­eg­ger sit mandat.

»Hun kra­e­ve­de det sam­me i sin tid, da An­na Ros­bach blev løs­ga­en­ger. Og det er jo klart, at når man me­ner no­get helt an­det end DF om net­op ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken, som er det al­ler vig­tig­ste, så er det en ae­r­lig sag, men så skal man selv­føl­ge­lig for­la­de det mandat og ka­em­pe for si­ne syns­punk­ter et an­det sted. Det er pin­ligt, at hun ik­ke ned­la­eg­ger sit mandat. Det er åben­bart vig­ti­ge­re for hen­de at be­hol­de løn­nen i EUPar­la­men­tet end at ha­ve ae­ren i be­hold,« ly­der det fra Vi­sti­sen.

I in­ter­viewet forta­el­ler Rik­ke Karls­son, hvor­dan hun har haft det fy­sisk dår­ligt ved at skul­le stem­me for DFs ma­er­kesa­ger i Par­la­men­tet, mens hun sta­dig sad i DF-grup­pen. Hold­nin­ger, der in­tet har med fon­den Meld og Feld at gø­re.

»Det føl­tes ik­ke rig­tigt i min ma­ve at bru­ge vold mod folk for at hol­de dem ude, når de kom­mer som flygt­nin­ge med de­res børn i ha­en­der­ne,« si­ger hun. Und­lod at stem­me En dag skul­le hun ned i sa­len og stem­me nej til fa­el­les for­de­ling af flygt­nin­ge­ne mel­lem EU-lan­de­ne. Men hun kun­ne ik­ke.

»Jeg stod på mit kon­tor og kun­ne ma­er­ke i min ma­ve, at jeg ik­ke kun­ne gå ned og stem­me loy­alt med min grup­pe. Jeg blev sim­pelt­hen på kon­to­ret og und­lod at stem­me. Når man be­gyn­der at ha­ve det så­dan, må man er­ken­de, at det ik­ke er i or­den,« si­ger Rik­ke Karls­son til Po­li­ti­ken.

Over for BT fast­slår hun dog, at Meld og Feld-pro­ble­mer­ne ik­ke var ’drå­ben, der fik ba­e­ge­ret til at fly­de over’.

»Det er rig­tigt, at jeg nu me­ner, flygt­nin­ge­pro­ble­mer­ne skal lø­ses i fa­el­les­skab i EU. Ver­den har for­an­dret sig. Men den ene­ste grund til, at jeg meld­te mig ud af Dansk Fol­ke­par­ti, var, at jeg ik­ke kun­ne få de op­lys­nin­ger, jeg bad om. Jeg føl­te, at der ik­ke var rent mel i po­sen,« si­ger Rik­ke Karls­son,

Og hun fik ret, idet Par­la­men­tet har kra­e­vet, at DF til­ba­ge­be­ta­ler 2,9 mio. kr., hvoraf DF al­le­re­de har be­talt 1,6 mio. Det er pin­ligt, at hun ik­ke ned­la­eg­ger sit mandat. Det er åben­bart vig­ti­ge­re for hen­de at be­hol­de løn­nen i EUPar­la­men­tet end at ha­ve ae­ren i be­hold

»Jeg har ik­ke til­lid til at la­eg­ge man­da­tet til­ba­ge til DF. Og de kun­ne sag­tens ha­ve und­gå­et si­tu­a­tio­nen. Jeg gav DF-le­del­sen al­le mu­lig­he­der for at lø­se kon­flik­ten mel­lem Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt og mig, men in­tet ske­te,« si­ger Rik­ke Karls­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.