Iraks ha­er ska­ber kor­ri­dor i Fal­luja

BT - - NYHEDER -

Iraks ha­er har for­må­et at sik­re en kor­ri­dor ud af den be­lej­re­de by Fal­luja, så 4.000 be­bo­e­re er slup­pet ud, op­ly­ser en tals­mand for Flyk­t­ning­hjel­pen (NRC) til nyheds­bu­reau­et AFP.

Iføl­ge den nor­ske nød­hja­elp­sor­ga­ni­sa­tion går vej­en gen­nem den syd­ve­st­li­ge del af by­en, langs en vej, hvor Is­la­misk Stat dra­eb­te 18 per­so­ner, som fredag for­søg­te at flyg­te.

»Ha­e­ren har åb­net en sik­ker kor­ri­dor for fa­mi­li­er, der flyg­ter fra Fal­luja gen­nem al-Sa­lam-kryd­set,« si­ger en of­fi­cer fra den iraki­ske of­fen­siv.

Om­kring 24.000 be­bo­e­re er flyg­tet fra Fal­luja, si­den iraki­ske styr­ker ind­led­te en of­fen­siv om­kring 22. maj.

Me­get få har dog va­e­ret i stand til at slip­pe ud fra by­ens cen­tra­le kvar­te­rer, hvor ek­stre­mi­ster­ne an­gi­ve­ligt be­nyt­ter ci­vi­le som men­ne­ske­skjold.

NRC skøn­ner, at om­kring 50.000 ci­vi­le var fan­get i Fal­luja, før den sik­re pas­sa­ge ud af by­en blev etab­le­ret.

FN ud­send­te tid­li­ge­re på ugen et nyt skøn over an­tal­let af ci­vi­le, som me­nes fan­get i Fal­luja.

Iføl­ge FN’s hu­ma­ni­ta­e­re ko­or­di­na­tor i Irak Li­se Gran­de dre­jer det sig om op imod 90.000 men­ne­sker. Tid­li­ge­re lød det fra FN, at tal­let var 50.000.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.