Dan­ske­re fryg­ter bri­tisk far­vel til EU

BT - - NYHEDER -

tan­ni­en hver uge sen­der 350 mio. pund til EU, der stø­der ham.

»Det er fak­tu­elt for­kert,« si­ger han og hen­vi­ser til, at mod­stan­der­ne har glemt at tra­ek­ke Stor­bri­tan­ni­ens sto­re EU-ra­bat fra be­lø­bet, samt al­le de mil­li­o­ner, lan­det mod­ta­ger i EU­støt­te.

»Der­for er net­to­be­lø­bet langt min­dre. Men hvad skal folk tro? Al­min­de­li­ge men­ne­sker kan ik­ke gen­nem­skue, hvad der er sandt el­ler falsk og får ik­ke no­gen hja­elp fra me­di­er­ne til at skel­ne mel­lem fup og fak­ta,« si­ger Per Wim­mer.

Mu­si­ke­ren Kas­per Win­ding er nervøs for, om bri­ter­ne er sig selv nok.

»Min hold­ning er, at al­le, der vil iso­le­re sig, er på af­ve­je.

Der er brug for sam­men­hold og ko­or­di­na­tion. Ik­ke små, selv­fe­de klub­ber, som drøm­mer om no­get, der var en­gang, el­ler en barn­lig frygt for re­sten af ver­den. Jo me­re vi kan sid­de om sam­me bord og de­le an­sva­ret des bed­re. Jeg tror ik­ke, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.