’ ’

BT - - DEBAT -

øje­blik­ket den ene

ik­ke dum­me dår­li­ge sag ef­ter den an­den. Ud­over dis­kus­sio­nen om apa­na­gen har der va­e­ret de­bat­ten om rej­sen til Sau­di-Ara­bi­en og snart Dron­nin­gen til Tyr­ki­et osv. Kon­ge­hu­set er na­er­mest gå­et hen og ble­vet et ne­ga­tivt brand. Dan­sker­ne vil­le knu­sel­ske Ama­li­en­borg for det, hvis man af­skaf­fe­de sa­er­loven om gre­vin­de Ale­xan­dras of­fent­li­ge for­sør­gel­se og kig­ge­de på, om det er ri­me­ligt, at prins Hen­rik sta­dig skal mod­ta­ge ot­te mil­li­o­ner kro­ner i apa­na­ge, når han – oven i kø­bet i Dron­nin­gens nytårs­ta­le – har la­det sig pen­sio­ne­re. Og så skal Ama­li­en­borg bli­ve bed­re til at kom­mu­ni­ke­re med os dan­ske­re. For der fo­re­går ty­de­lig­vis no­get med Dron­nin­gens mand. Vi er jo ik­ke dum­me. Så forta­el os dog, hvad det hand­ler om. Jeg ple­jer at si­ge, at jeg er 100 pro­cent over­be­vist om, at Dron­nin­gen al­drig ab­di­ce­rer. Jeg er ik­ke så over­be­vist i dag.

KON­GE­HU­SET HAR I

slet ik­ke si­ge, at kon­ge­hu­set er i kri­se. Selv­om det er us­a­ed­van­ligt, at guld­bryl­lup­pet ik­ke bli­ver af­holdt i of­fent­lig­he­den, er det ik­ke det, der va­el­ter be­folk­nin­gens sto­re op­bak­ning. Og så har der va­e­ret sa­ger om prins Hen­rik og gre­vin­de Ale­xan­dra. Men det er små­ting. For i det sto­re per­spek­tiv har kon­ge­hu­set sta­dig stor be­tyd­ning for Dan­mark. Der er dog en stor skep­sis i for­hold til, at prins Hen­rik er gå­et på pension, men sta­dig vil be­hol­de sin apa­na­ge. Så det er ik­ke så­dan, at vi ac­cep­te­rer hvad som helst. Men det er me­re ham, det ram­mer. For sam­men med Stor­bri­tan­ni­en har vi den stør­ste op­bak­ning i Eu­ro­pa til kon­ge­hu­set. Der­for er det og­så helt uta­en­ke­ligt, at dron­ning Mar­gret­he ab­di­ce­rer. Hun har man­ge gan­ge sagt, at hun øn­sker at bli­ve sid­den­de, til hun dør, som det er tra­di­tio­nen i det dan­ske kon­ge­hus.

SÅ JEG VIL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.