Nej, der skal me­re end et par små­ting til

BT - - DEBAT -

LARS HOV­BAK­KE SØ­REN­SEN

ik­ke kal­de det en fal­li­ter­kla­e­ring. Kon­ge­hu­set i Dan­mark op­fyl­der nor­malt al­le si­ne for­plig­tel­ser. Det er klart, at folk bli­ver skuf­fe­de, hvis der er et ar­ran­ge­ment og en fa­mi­lie­be­gi­ven­hed, der bli­ver »sprun­get over«, og vi i of­fent­lig­he­den går glip af det. For vi er vant til, at Dron­nin­gen og kron­prin­s­par­ret gør et stort styk­ke ar­bej­de. Men der er man­ge, der og­så vil ha­ve den hold­ning, at det er helt i or­den at hol­de det i pri­va­te ram­mer, for­di kon­ge­fa­mi­li­en i for­vej­en stil­ler op til en mas­se an­dre ting. Det er ik­ke så­dan, at kon­ge­hu­set nu ik­ke er no­get va­erd, for­di der ik­ke af­hol­des guld­bryl­lup. Der skal me­get me­re til, før vi når der­til.

JEG VIL OVER­HO­VE­DET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.