In­tet blod i van­det – end­nu

Po­li­ti­ken brag­te søn­dag en stor ar­ti­kel om et tru­en­de for­mands­op­gør i Ven­stre, men det er ik­ke li­ge rundt om hjør­net

BT - - DEBAT - Søs Ma­rie Serup, er BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor og di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

kni­ve­ne er ik­ke truk­ket, de er knap nok hva­es­se­de. Man har ba­re tjek­ket, at de sta­dig lig­ger i skuf­fen

PÅ FOLKEMØDET PÅ Born­holm kan Ven­stre fejre ét års ju­bila­e­et for re­ge­rin­gens til­tra­e­del­se. Det bli­ver en mar­ke­ring af, at nok vandt Ven­stre mag­ten, men den kom ik­ke bil­ligt i hus. Et valg til kom­mu­ner og re­gio­ner tru­er i ho­ri­son­ten, og man­ge kan hu­ske, at det net­op var et dår­ligt val­gre­sul­tat ved EU-val­get, der for to år si­den blev und­skyld­nin­gen for et for­mands­op­gør. STATSMINISTEREN IMPONERER I Det Hvi­de Hus, og re­ge­rin­gen har ud­vist en vis ma­nøv­re­dyg­tig­hed trods sin li­den­hed. Af­ta­ler er fal­det på plads, men me­get er og­så ud­skudt til et ef­ter­år, som de fle­ste for­ven­ter bli­ver dra­ma­tisk. Der er gen­nem­ført klas­sisk ven­strepo­li­tik, isa­er i for­hold til land­bru­get og i pulj­en af an­ti-kø­ben­hav­ne­ri­til­tag, bl.a. med ud­flyt­ning af stats­li­ge ar­bejds­plad­ser. På an­dre om­rå­der er de li­be­ra­le dy­der ud­for­dret, ik­ke mindst med den se­ne­ste ima­maf­ta­le, men da den fal­der i ka­te­go­ri­en ud­la­en­din­gepo­li­tik, så gli­der den og­så ned. I Ven­stres bag­land er der ud­pra­e­get for­stå­el­se for, at re­ge­rin­gen ik­ke kan tryl­le. Alt ta­get i be­tragt­ning, så går det jo fak­tisk me­get godt. Men de er be­kym­re­de for, at ’folk’ til­sy­ne­la­den­de ik­ke kan få øje på det. Der­for spør­ger man sig selv, om stats­mi­ni­ste­rens ima­ge mon er den be­ton­klods, der tra­ek­ker Ven­stre ned. Det er na­ep­pe den ful­de for­kla­ring. DE SAM­ME SPEKULATIONER fo­re­går med for­sta­er­ker i fol­ke­tings­grup­pen og i end­nu me­re ud­pra­e­get grad på mi­ni­ster­hol­det. Men kni­ve­ne er ik­ke truk­ket, de er knap nok hva­es­se­de. Man har ba­re tjek­ket, at de sta­dig lig­ger i skuf­fen, så de kan fin­des frem, når ti­den kom­mer. Og lad os slå fast: In­gen va­el­ter en sid­den­de stats­mi­ni­ster. Det gør man ba­re ik­ke. Og det gi­ver statsministeren en form for foru­ro­li­gen­de ar­bejds­ro. DER ER TIL gen­ga­eld en uud­talt enig­hed blandt man­ge af par­tiets sta­er­ke pro­fi­ler om, at Kri­sti­an Jensen ik­ke skal va­e­re for­mand. Ale­ne det er op­sigtsva­ek­ken­de. Men de har ik­ke ind­gå­et af­ta­ler. De ta­ler sja­el­dent om, hvad der skal ske, når spørgs­må­let bli­ver ak­tu­elt, men de ved, at så fin­der de ud af det. Li­ge­som da en grup­pe so­ci­al­de­mo­kra­ter sam­le­des om et bord for at fin­de en mod­kan­di­dat til Frank Jensen i sin tid. Det blev som be­kendt Thor­ning. IN­GEN KAN END­NU si­ge, hvor­når ter­nin­ger­ne bli­ver ka­stet i Ven­stre. Spørgs­må­let er, om der til den tid vil va­e­re ef­ter­spørgsel på en mod­sa­et­ning til Løk­ke, et nyt pro­jekt, ny vi­ta­li­tet el­ler en sik­ker hånd på rat­tet. Hvis man vil va­e­re for­mand, skal man af­ko­de, hvil­ket spørgs­mål de de­le­ge­re­de stil­ler sig selv. Thor­ning ram­te plet i for­hold til S-med­lem­mer­ne, da hun sva­re­de ’jeg kan slå An­ders Fogh’. I dag kan man kun ga­et­te på, hvad spørgs­må­let bli­ver i Ven­stre, når ti­den kom­mer. SPEKULATIONER OM VEN­STRES for­mands­skab kan ik­ke prop­pes va­ek som en ond ånd i en fla­ske. Og for­an lig­ger bå­de et pro­ble­ma­tisk ef­ter­år og ud­sig­ten til et kom­mu­nalvalg, hvor Ven­stre kan kom­me til at blø­de po­ster og ind­fly­del­se, hvis ik­ke me­nings­må­lin­ger­ne ret­ter sig. Det vil va­e­re blod i van­det, som igen kan op­hid­se ha­jer­ne. Men li­ge nu snak­ker de ba­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.