Blod­bad og ho­mo-h

BT - - NYHEDER -

MAS­SE­SKY­DE­RI til ho­mo­seksu­el­le og re­li­gi­øs fa­na­tis­me, der nat­ten til i går drev den 29-åri­ge ame­ri­ka­ner Omar Ma­te­en til at sky­de og dra­e­be 50 ga­e­ster på en nat­klub i Dis­ney­by­en Or­lan­do. Det er det va­er­ste mas­se­sky­de­ri i ame­ri­kansk hi­sto­rie. Klok­ken var lidt i to nat­ten til søn­dag. Nat­klub­ben Pul­se, der i 80er­ne blev gun­d­lagt til ae­re for aids-epi­de­mi­ens of­re, var ved at luk­ke for we­e­ken­den.

Den sid­ste af af­te­nens tre dj’s (det var ’lat­in-night’ på Pul­se) spil­le­de op til dans, mens ga­ester­ne tøm­te de­res sid­ste drink. Men så blev den ro­li­ge tro­pe­nat på se­kun­der for­vand­let til et ma­re­ridt. Se­mi­au­to­ma­tisk vå­ben Ikla­edt dét, man­ge øjen­vid­ner be­skri­ver som ’skud­sik­ker vest’ el­ler ’selv­mord­s­vest’ trå­d­te Omar Ma­te­en ud på dan­se­gul­vet.

Be­va­eb­net med en pi­stol og et se­mi­au­to­ma­tisk ma­skin­ge­va­er af ty­pen AR-15 be­gynd­te han at sky­de vildt om­kring sig.

De 320 ga­e­ster for­søg­te at sø­ge til­flugt bag ba­ren, i per­so­na­le­lo­ka­let DE TI VA­ER­STE MASSESKYDERIER I USA og i nat­klub­bens toilet­lo­ka­li­te­ter. Men for man­ge var flug­ten umu­lig.

Iføl­ge po­li­ti­et hav­de Omar Ma­te­en, hvis fora­el­dre stam­mer fra Af­g­ha­ni­stan, nem­lig plan­lagt mas­sa­kren ned i al­ler­mind­ste de­tal­je. Og før po­li­tiets Swat-team en­de­lig neut­ra­li­se­re­de mas­se­mor­de­ren/ter­r­o­ri­sten, var alt ba­det i blod, og 50 nat­klub-ga­e­ster lå dø­de på gul­vet.

Yder­li­ge­re 53, fle­re af dem hårdt sår­e­de, nat­klub­ga­e­ster blev i hast ind­lagt på tre for­skel­li­ge lo­ka­le ho­spi­ta­ler. Mens sky­de­ri­et sta­dig stod på in­den­for, blev fle­re of­re la­es­set op på la­det af pi­ck-up trucks og lig­nen­de kø­re­tø­jer, da an­tal­let af am­bu­lan­cer ik­ke slog til. Og i af­tes spå­e­de Mi­ke Che­at­ham, der chef-kirurg på Or­lan­do Re­gio­nal Me­di­cal Cen­ter, at dødstal­let vil sti­ge yder­li­ge­re, når an­dre sku­dof­re buk­ker un­der for de­res li­del­ser. Po­li­ti­et har end­nu ik­ke of­fi­ci­elt af­slø­ret det for­mode­de mo­tiv bag dét, der nu er USAs va­er­ste skud­mas­sa­kre. Had og fa­na­tis­me Men kil­der i or­dens­mag­ten forta­el­ler til avi­sen Or­lan­do Sen­te­ni­al, at man un­der­sø­ger tegn på ’re­li­gi­øs ra­di­ka­li­se­ring’. Og sent i af­tes dansk tid på­tog Is­la­misk Stat sig så skyl­den for mas­sa­kren. Det op­ly­ste nyheds­bu­reau­et AFP. Og i et in­ter­view med NBC News gav den nu af­dø­de mas­se­mor­ders far og­så en mu­lig for­kla­ring på det ufat­te­li­ge.

Omar Ma­te­en na­e­re­de iføl­ge sin far et in­tenst had til ho­mo­seksu­el­le ma­end. Omar Ma­te­en hav­de (iføl­ge fa­de­ren) for­ny­lig be­ma­er­ket, at dis­ses ’kys­se­ri’ og ’op­før­sel’ hav­de en dår­lig ind­fly­del­se på hans (Ma­te­ens) tre-åri­ge søn. Og man­ge me­ner nu, at det var en del af for­kla­rin­gen på, at Omar Ma­te­en le­je­de en bil, pak­ke­de den med sky­de­vå­ben og kør­te fra hjem­by­en Port St. Lucie til Or­lan­do. I Port St. Lucie ar­bej­de­de han iføl­ge New York Ti­mes som sik­ker­heds­vagt. Og det var i for­bin­del­se med det­te job, at han fik bå­de sky­de­vå­ben og sky­de­tra­e­ning.

50 dra­ebt på nat­klub­ben Pul­se i Or­lan­do, Fl­o­ri­da (2016). 32 dra­ebt på uni­ver­si­te­tet Vir­gi­nia Tech, Vir­gi­nia (2007). 27 dra­ebt på sko­len San­dy Hook, New Town, Con­necti­cut (2012). 23 dra­ebt på ca­fe­te­ria i Kil­le­en, Te­xas (1991). 21 dra­ebt på McDo­nald’s i San Ysi­dro, Ca­li­for­ni­en (1984). 18 dra­ebt i Austin, Te­xas. Eks-ma­ri­ne­sol­dat går amok fra et klok­ketårn i Uni­ver­si­ty of Te­xas. (1966). 14 dra­ebt ved ju­le­frokost i San Ber­na­di­no, Ca­li­for­ni­en (2015). 14 dra­ebt i Ed­mond, Okla­ho­ma (1986). 13 dra­ebt af sol­dat på mi­li­ta­era­ka­de­mi­et Ford Hood, Te­xas (2009). 13 dra­ebt på Litt­le­ton High School i Litt­le­ton, Col­ora­do. (1999).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.