Me­die: Støj­berg gi­ver dum­pe­de en ny chan­ce

BT - - NYHEDER -

INDFØDSRETSPRØVE Der er håb for de man­ge, der dum­pe­de ved tirs­da­gens indfødsretsprøve. Ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) vil nem­lig gi­ve dem en chan­ce til. Det er­fa­rer TV2.

En fo­re­lø­big op­ta­el­ling, som Po­li­ti­ken har la­vet, vi­ser, at cir­ka to ud af tre ud­la­en­din­ge dum­pe­de ved den om­dis­ku­te­re­de indfødsretsprøve. Der er dog end­nu in­gen of­fi­ci­el­le tal for, hvor man­ge der hen­holds­vis dum­pe­de og be­stod prø­ven.

Al­li­ge­vel lover In­ger Støj­berg al­le­re­de nu et nyt for­søg til dem, der ik­ke har kla­ret den. Prø­ven har skabt stor debat, for­di fle­re spørgs­mål iføl­ge kri­ti­ker­ne er for sva­e­re el­ler kra­e­ver for de­tal­je­ret pa­ratvi­den.

Blandt an­det spørgs­må­le­ne om, hvor­når kom­po­ni­sten Carl Ni­el­sen blev født, og hvor­når den før­ste Ol­sen Ban­de-film hav­de pre­mi­e­re, har skabt rø­re. Sva­e­re svar­mu­lig­he­der Ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren me­ner ik­ke, at spørgs­må­le­ne er pro­ble­met. Det er svar­mu­lig­he­der­nes sva­er­heds­grad, der er for høj. Hun fast­hol­der der­for, at der og­så i na­e­ste prø­ve skal va­e­re spørgs­mål om dansk hi­sto­rie og kultur, skri­ver TV2. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne me­ner, at den nye prø­ve skal va­e­re gra­tis. Men ud­la­en­din­geog in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren hol­der iføl­ge TV2 fast i, at prø­ve­del­ta­ger­ne skal be­ta­le nor­mal­pri­sen. Nor­mal­pri­sen for at del­ta­ge i ind­føds­rets­prø­ven er 738 kro­ner. Den hø­je dum­pe­pro­cent har tid­li­ge­re få­et So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ven­stres ind­føds­retsord­fø­rer Jan E. Jør­gen­sen til at si­ge, at prø­ven skal lem­pes frem­over. Ud­la­en­din­ge skal be­stå ind­føds­rets­prø­ven for at få dansk stats­bor­ger­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.