Hol­der fest

BT - - NYHEDER -

den, hvor det at bli­ve bidt af en myg ik­ke be­ty­der an­det end et myg­ge­stik. Vi har ik­ke syg­dom­me i de dan­ske myg,« si­ger han til TV2.

Men om Dan­mark og­så i frem­ti­den vil va­e­re et land uden grund til myg­ge­frygt, tør han dog ik­ke ga­ran­te­re.

»Det er en helt re­el be­kym­ring, at syg­dom­me i myg bre­der sig. Vi kan kon­sta­te­re, at de bre­der sig i Eu­ro­pa og nord­på. Vi har i na­e­sten al­le vo­res na­bo­lan­de over­før­sel af en el­ler an­den form for myg­gebå­ren in­fek­tion,« si­ger han.

En af de mest om­tal­te og fryg­te­de myg er Ae­des-myg­gen, som kan va­e­re ba­e­rer af den livs­far­li­ge zi­ka-virus. Der er dog in­gen grund til at grue for, at den kom­mer til lan­det, for myg­ge­ne le­ver pri­ma­ert i tro­pi­ske og sub­tro­pi­ske kli­ma­er, og iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sen er der in­gen ri­si­ko for en zi­kavirus-epi­de­mi i Dan­mark. Da­ek dig til Va­elg den rig­ti­ge pla­ce­ring Brug myg­ge­spray Kil­der: René Bød­ker, epi­de­mio­log på DTU Ve­te­ri­na­e­rin­sti­tut­tet, Tho­mas Pa­pe, for­sker i in­sek­ter hos Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um, Mi­cha­el Kri­sten­sen, lek­tor på Ska­de­dyr­la­bo­ra­to­ri­et på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Jo me­re bar hud, des stør­re ri­si­ko for at bli­ve stuk­ket. Hvis du op­hol­der dig et sted, hvor der er man­ge myg, så tag lan­ge buk­ser og en blu­se med lan­ge ae­r­mer på. Tø­jet vir­ker som en fy­sisk bar­ri­e­re, og des­u­den hol­der det på de duft­stof­fer, som din krop ud­sen­der, og som myg­ge­ne til­tra­ek­kes af. Den lug­ter ik­ke godt, men den vir­ker. Myg­ge­spray hol­der de små ir­ri­te­ren­de in­sek­ter på af­stand, da den gør det sva­e­re­re for myg­ge­ne at re­gi­stre­re de duft­stof­fer, din krop ud­sen­der. I Dan­mark er der god­kendt en lang ra­ek­ke an­ti­myg­ge­pro­duk­ter, som du kan fin­de på Mil­jøsty­rel­sens hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.