LE­GO-ARVINGENS KA­TA­STRO­FA­LE BE­SLUT­NING

BT - - NYHEDER -

DYR BE­SLUT­NING fa­mi­li­er­nes pen­ge­tan­ke. Mens Kirk Kri­sti­an­sen-gre­nen i pen­ge­tan­ken Kirk­bi kan ind­kas­se­re et over­skud på 13,4 mil­li­ar­der kro­ner i 2015, må Kirk Jo­han­sen nø­jes med et over­skud på 108 mil­li­o­ner kro­ner i pen­ge­tan­ken Kirk Ka­pi­tal.

Jour­na­list og for­fat­ter Sø­ren Jakob­sen, der bl.a. har skre­vet bø­ger­ne ’Le­go-ar­ven og ’Ar­vin­ger­ne’, som blandt an­det hand­ler om Le­go­ar­vin­ger­ne, for­kla­rer, at Gun­hild Kirk Jo­han­sen fra­skrev sig al­le ret­tig­he­der til Le­go-va­re­ma­er­ker­ne, da hun lod sig kø­be ud af bro­de­ren. En be­slut­ning der har ko­stet mil­li­ar­der.

»Det ske­te i kølvan­det på en stor kri­se i Le­go, hvor ban­ker­ne kra­e­ve­de, at fa­mi­li­en selv skul­le flyt­te pen­ge over i virk­som­he­den. Det for­s­kra­ek­ke­de helt klart Gun­hild Kirk Jo­han­sen, som i 2007 lod Kjeld få ret­tig­he­der­ne til alt, hvad der har med Le­go at gø­re. Til gen­ga­eld fik hun et mil­li­ard­be­løb med sig,« si­ger Sø­ren Jakob­sen.

Den­gang, i 2007, split­te­de Gun­hild Kirk Kri­sti­an­sen og hen­des bror, Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen, de­res for­mu­er i to sel­ska­ber. Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen og hans tre børn, søn­nen Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen, So­fie Kirk Kri­sti­an­sen og dat­te­ren Ag­ne­te Kirk Thin­g­gaard, bandt de­res Le­go-arv i pen­ge­tan­ken Kirk­bi, som ejer va­re­ma­er­ket Le­go og al­le ak­ti­vi­te­ter i for­bin­del­se med Le­go.

Gun­hild Kirk Jo­han­sen sag­de der­i­mod far­vel til Le­go og in­ve­ste­re­de si­ne mil­li­ar­der i pen­ge­tan­ken Kirk Ka­pi­tal, som hun ejer sam­men med si­ne tre søn­ner Cas­per Kirk Jo­han­sen, Mor­ten Kirk Jo­han­sen og An­ders Kirk Jo­han­sen. Ka­ta­stro­fal be­slut­ning Set fra et øko­no­misk per­spek­tiv, var det en dår­lig be­slut­ning, Gun­hild Kirk Jo­han­sen traf. For si­den hun over­lod Le­go til lil­le­bror Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen og hans ar­vin­ger, er va­er­di­en man­gedoblet. I 2007 vi­ste pa­pi­rer ind­le­ve­ret til Er­hvervs­sty­rel­sen, at Le­go-fa­mi­li­er­nes sam­le­de for­mue be­løb sig til 17,9 mil­li­ar­der kro­ner.

En op­gø­rel­se, som Ber­ling­s­ke Bu­si­ne­es la­ve­de i sep­tem­ber 2015, esti­me­rer, at Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen og hans tre ar­vin­ger til­sam­men er go­de for 122,7 mil­li­ar­der kro­ner. Der­med er fa­mi­li­en su­ve­ra­ent Dan­marks ri­ge­ste.

Gun­hild Kirk Jo­han­sen og hen­des tre søn­ner fin­des et styk­ke la­en­ge­re ne­de på li­sten over Dan­marks mest vel­ha­ven­de fa­mi­li­er. Fa­mi­li­en Kirk Jo­han­sen har iføl­ge Ber­ling­s­ke Business’ op­gø­rel­se en sam­let for­mue på 8 mil­li­ar­der kro­ner, alt­så langt min­dre end den an­den gren af fa­mi­li­en.

»Le­gos over­skud vok­se­de na­er­mest fra det øje­blik, Gun­hild Kirk Jo­han­sen trå­d­te ud. Sam­ti­dig har hen­des del af fa­mi­li­en ik­ke va­e­ret li­ge så dyg­ti­ge ka­pi­tal­for­val­te­re som den an­den gren af fa­mi­li­en, der ba­re er ble­vet ri­ge­re og ri­ge­re. Alt det har Gun­hild Kirk af­skå­ret sig selv og si­ne ar­vin­ger fra. For­ret­nings­ma­es­sigt kan man godt kal­de det en ka­ta­stro­fal be­slut­ning,« si­ger Sø­ren Jakob­sen. En stor del af for­kla­rin­gen på Kirk Kri­sti­an­sens øko­no­mi­ske suc­ces, kan til­skri­ves kon­cern­di­rek­tør Jør­gen Vig Knud­storp, der over­tog po­sten som le­der af Le­go fra Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen. Han har vendt kri­sen i kon­cer­nen til suc­ces og be­kla­e­der nu po­sten som chef for Le­go på 12. år. »Han er en trold­mand, der har tryl­let Kirk Kri­sti­an­sen-fa­mi­li­ens for­mue stør­re og stør­re,« si­ger Sø­ren Jakob­sen. Na­ert fa­mi­lie­for­hold Trods den sto­re for­skel i for­mu­er­ne, er der ik­ke tegn på, at det har be­ty­det spit­tel­se mel­lem de to gre­ne af Le­go-ar­vin­ger. Det har An­ders Kirk Jo­han­sen, Gun­hild Kirk Jo­han­sens yng­ste søn, gi­vet ud­tryk for i et in­ter­view med det an­er­kend­te fi­nans­ma­ga­sin For­bes, som er ci­te­ret i Sø­ren Jakob­sens bog, ’Ar­vin­ger­ne’.

»Den gav os øget fri­hed og en mas­se livskva­li­tet. Per­son­ligt sy­nes jeg, at det har va­e­ret et af de bed­ste ge­ne­ra­tions­skif­ter, jeg kan kom­me i tan­ke om, og i dag har vi det sim­pelt­hen så godt sam­men i fa­mi­li­en,« sag­de An­ders Kirk Jo­han­sen til For­bes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.