Skils­mis­se kan ska­be splid

BT - - NYHEDER -

ÅBENMUNDET Nor­malt gør Le­go-fa­mi­li­er­ne Kirk Kri­sti­an­sen og Kirk Jo­han­sen, hvad de kan for at hol­de sig ude af me­di­er­ne, de stil­ler kun sja­el­dent op til in­ter­view, og når det en sja­el­den gang sker, så ta­ler de ik­ke om de­res pri­vat­liv. Der­for kom det og­så som en stor over­ra­skel­se, da An­ders Kirk Jo­han­sens fra­se­pa­re­re­de hu­stru, Anja Kirk Jo­han­sen, i slut­nin­gen af maj stod frem i Ek­stra Bla­det og for­tal­te om par­rets bit­re skils­mis­se, hvor rig­man­den vil ha­ve hen­de og de­res to døtre til at flyt­te ud af sit pragt­pa­lae i København, hvor de bor.

En hand­ling, der ik­ke blot fik Anja Kirk Jo­han­sen til at ind­dra­ge si­ne snart tid­li­ge­re svi­ger­fora­el­dre i stri­den. Hun kon­tak­te­de og­så den an­den gren af fa­mi­li­en, Kirk Kri­sti­an­sen, i et des­pe­rat for­søg på at få dem til at hja­el­pe.

»Jeg har skre­vet en mail til fa­mi­li­en, alt­så beg­ge gre­ne. Den her fa­mi­lie har skabt sin for­mue på le­ge­tøj til børn, og jeg fin­der det trist og cho­ke­ren­de, at man ik­ke vil hja­el­pe si­ne eg­ne børn,« lød det fra Anja Kirk Jo­han­sen i in­ter­viewet med Ek­stra Bla­det, hvor hun be­skri­ver skils­mis­se­stri­den som ’et ma­re­ridt’.

Hvor­dan fa­mi­li­en har re­a­ge­ret på den om­tal­te e-mail, mel­der hi­sto­ri­en ik­ke no­get om, men iføl­ge Sø­ren Jakob­sen er det na­ep­pe ble­vet po­si­tivt mod­ta­get, at Anja Kirk Jo­han­sen har ud­talt sig om skils­mis­sen i pres­sen, og at hun har dra­get sin snart tid­li­ge­re mands sten­ri­ge on­kel og hans fa­mi­lie ind i stri­den.

I Dan­marks ri­ge­ste fa­mi­li­er er der tra­di­tion for, at den slags stri­dig­he­der ord­nes in­ter­nt, uden of­fent­lig­he­den bli­ver ind­dra­get.

»Det er ble­vet mod­ta­get med for­fa­er­del­se, for li­ge nøj­ag­tig så­dan no­get, det gør man ba­re ik­ke i den fa­mi­lie,« si­ger Sø­ren Jakob­sen.

An­ders Kirk Jo­han­sens skils­mis­se står i ska­e­ren­de kon­trast til den skils­mis­se, hans ku­si­ne So­fie Kirk Kri­sti­an­sen var igen­nem, da hun i 2014 blev skilt fra sin da­va­e­ren­de mand, Chri­stop­her Ki­a­er Thom­sen.

»Det blev ord­net i stil­hed, og hvis der var en strid, så var det ik­ke no­get, der blev delt med of­fent­lig­he­den,« si­ger Sø­ren Jakob­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.