18-årig sig­tet for at snit­te be­tjent

BT - - NYHEDER -

En 18-årig ind­sat i Ran­ders Ar­re­st er ble­vet sig­tet for vold mod tje­ne­ste­mand ef­ter et groft over­fald i ar­re­sten lørdag ef­ter­mid­dag.

Det op­ly­ser vagt­chef Klaus Møl­ler, Østjyl­lands Po­li­ti.

Det var en kvin­de­lig fa­engsels­be­tjent, der blev over­fal­det i en cel­le. Iføl­ge Fa­engsels­for­bun­det blev kvin­den slå­et i an­sig­tet, fik re­vet sto­re tot­ter af hå­ret og blev skå­ret med et bar­ber­blad. Kvin­den mi­ste­de og­så to ta­en­der.

Bar­ber­bla­det kom fra en en­gangs­skra­ber, som den ind­sat­te hav­de få­et ud­le­ve­ret.

Man­den blev i går frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i Ret­ten i Ran­ders, hvor en dom­mer valg­te at va­re­ta­egts­fa­engs­le ham i fi­re uger, op­ly­ser po­li­ti­et.

Fa­engsels­for­bun­det skri­ver i en pres­se­med­del­el­se, at den un­ge mand plud­se­lig ka­ste­de sig over fa­engsels­be­tjen­ten, da hun var in­de i cel­len.

To af kvin­dens kol­le­ger kom ilen­de til og lag­de den 18-åri­ge i hånd­jern. Den sta­er­kt for­slå­e­de kvin­de blev kørt på ska­destu­en.

Kim Øster­bye, der er for­mand for Fa­engsels­for­bun­det, kal­der over­fal­det ’me­get groft’.

Han ser det som et ek­sem­pel på, at de ind­sat­te er ble­vet hår­de­re, og at sik­ker­he­den ik­ke er fulgt med.

Fa­engsels­for­bun­det øn­sker en bed­re be­man­ding i fa­engs­ler og ar­re­st­hu­se.

»Vi er i mas­sivt per­so­nale­un­der­skud. Det er for rin­ge, når vi skal pas­se på så far­li­ge men­ne­sker,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.