Ung kvin­de fun­det liv­løs i sø

BT - - NYHEDER -

En ung kvin­de var i kri­tisk til­stand, da hun i går mor­ges blev fun­det liv­løs i en lil­le sø ved Kat­te­gat­vej i Kø­ben­havns Nord­havn.

Se­ne­re i går lyk­ke­des det la­e­ger­ne at sta­bi­li­se­re hen­des til­stand, ly­der mel­din­gen fra po­li­ti­et.

Kvin­den er 21 år og ame­ri­kansk turist. Hun er i Dan­mark for at be­sø­ge nog­le ven­ner, som stu­de­rer her i lan­det.

Grup­pen hav­de va­e­ret til en uden­dørs fest i Nord­havn og hav­de få­et no­get at drik­ke.

På hjemvej­en skul­le kvin­den tra­e­de af på na­tu­rens veg­ne og gik af­si­des for at fin­de et sted at tis­se, mens ven­ner­ne ven­te­de på hen­de.

På et tids­punkt be­gynd­te de at le­de ef­ter hen­de, men kun­ne ik­ke li­ge fin­de hen­de.

Ef­ter no­gen tids sø­gen fandt de hen­de lig­gen­de liv­løs i en sø, der er ad­skilt fra hav­nen af en cy­kel­sti. Po­li­ti­et me­ner, at kvin­den er snublet og fal­det i van­det. Der er in­tet, der ty­der på, at hun har va­e­ret ud­sat for en for­bry­del­se, si­ger Sa­jjad Hai­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.