Hit­ma­ger fik angst og af­ly­ste kon­cert

BT - - TV / RADIO -

Pop­san­ge­ren og hit­ma­ge­ren Zayn Ma­lik måt­te lørdag af­ten af­ly­se sin la­en­ge ven­te­de op­tra­e­den i hjem­lan­det Eng­land, for­di stjer­nen blev ramt af et vold­somt ang­stan­fald.

Det var me­nin­gen, at det tid­li­ge­re ’One Di­rection’-med­lem skul­le ha­ve op­t­rå­dt til en som­mer­kon­cert i London, men den 23-åri­ge eng­la­en­der kun­ne ik­ke gen­nem­fø­re showet, skri­ver Sky News.

På det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram in­for­me­re­de san­ge­ren selv si­ne fans om af­lys­nin­gen og for­kla­re­de sin si­tu­a­tion.

»Desva­er­re har min angst, der har hjem­søgt mig igen­nem de se­ne­ste må­ne­der i for­bin­del­se med li­ve­op­tra­e­de­ner, få­et bugt med mig.

Med stør­rel­ses­or­de­nen af det­te event har jeg dø­jet med den va­er­ste angst i min kar­ri­e­re. Jeg kan ik­ke und­skyl­de nok, men jeg vil va­e­re ae­r­lig over for al­le, som tå­l­mo­digt har ven­tet på at se mig. Jeg lover, at jeg vil gø­re mit bed­ste for at gø­re det godt igen over for al­le, som jeg har svig­tet i dag,« skri­ver ’Pil­lowtalk’san­ge­ren bl.a. på sin pro­fil.

Ef­ter po­p­mu­si­ke­rens be­sked til si­ne fans på In­s­ta­gram er det va­el­tet ind med op­mun­tren­de kom­men­ta­rer og ros til stjer­nen for at va­e­re så åben om­kring si­ne pro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.