En aar­hus­hi­sto­rie fra At­lan­ten

Island er gå­et fra røv­tur til Ro­nal­do. For fem år si­den var den lil­le nor­di­ske øna­tion ik­ke blandt ver­dens 100 bed­ste lands­hold. Nu spil­ler hol­det EM. BT har be­søgt den island­ske lejr

BT - - SPORTEN - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@ spor­ten.dk

»Hvor man­ge aar­hu­si­a­ne­re skal der til at kø­re en am­bu­lan­ce?« »To. Én, der si­ger ’Ba’ – og én, der si­ger ’Bu’.«

Cir­ka så­dan er de fle­ste aar­hus­hi­sto­ri­er byg­get op. Med et hvspørgs­mål og et van­det svar, der dy­best set er at sam­men­lig­ne med en hånd­fla­de i arm­hu­len. Hi­sto­ri­er­ne var sto­re i 80er­ne og 90er­ne, men i dag er der no­get la­en­ge­re mel­lem vit­tig­he­der­ne, der gør grin med ind­byg­ger­ne i ’Smilets By’. Hel­dig­vis.

Lad os al­li­ge­vel prø­ve en an­den hi­sto­rie ef­ter sam­me op­skrift. Dog en knap så flad­pan­det og me­re fak­tu­el én af slagsen.

»Hvor man­ge ind­byg­ge­re skal der til, for at kva­li­fi­ce­re et land til et EM?«

»330.000. Når de 330.000 vel at ma­er­ke er isla­en­din­ge.«

Og hvor er så sam­men­ha­en­gen mel­lem Aar­hus og isla­en­din­ge til EM, ta­en­ker du sik­kert? Godt spørgs­mål.

Må­le­en­he­der er en spøjs stør­rel­se. Når vi ta­ler pen­ge­be­løb, om­sa­et­tes de me­re uhånd­gri­be­li­ge be­løb of­te til an­tal Sto­re­ba­elts­bro­er el­ler li­ter ma­elk, der kan kø­bes, mens tun­ge ob­jek­ter af den ene el­ler an­den grund skal gø­res op i an­tal ele­fan­ter. Når der er ta­le om ind­byg­ger­tal, har det nem­me­ste al­tid va­e­ret at sa­et­te det i en dansk kon­tekst. Hvor man­ge gan­ge stør­re end København er Pa­ris – og hvor man­ge gan­ge Dan­marks be­folk­ning bor der i Ki­na?

I den sam­men­ha­eng har der al­le da­ge va­e­ret sat lig­heds­tegn mel­lem Island og Aar­hus. Så­dan har det va­e­ret, si­den de før­ste gang ta­e­ve­de os i hånd­bold. Du kan med sik­ker­hed gen­ken­de sa­et­nin­gen, når du hø­rer den:

»Der bor alt­så kun godt 300.000 men­ne­sker på Island. Det er det sam­me, som i Aar­hus.«

Og det pas­ser rent fak­tisk. Der­for er det en min­dre sen­sa­tion, når Island i mor­gen spil­ler na­tio­nens før­ste kamp ved et EM no­gen­sin­de – end­da mod Cri­sti­a­no Ro­nal­dos Portu­gal.

BT er af den grund ta­get til den island­ske EM-lejr i by­en Annecy, der, pra­e­cis som vulka­nø­en gør det i Eu­ro­pa, gem­mer sig i hjør­net af kor­tet over Frank­rig. Her – ta­et på gra­en­sen til Schweiz – har den nor­di­ske EM-de­butant ban­ket telt­pa­e­le­ne i den hår­de al­pe­un­der­grund og fun­det klip-klap­per­ne, tra­e­nings­drag­ter­ne og den af­slap­pe­de og imø­de­kom­men­de at­ti­tu­de frem fra de 70er-blå sport­st­a­sker. »Det hand­ler ik­ke om…« Her er in­gen nyk­ker. Pres­se­mø­de­r­ne fo­re­går på en­gelsk – ik­ke på island­sk. Al­le kan der­for va­e­re med. Og­så den po­rtu­gi­si­ske pres­se, der – uden held – gør sit for at få pres­set isla­en­din­ge­ne ud i kom­pro­mit­te­ren­de ud­ta­lel­ser om Cri­sti­a­no Ro­nal­do.

Isla­en­din­ge­ne og land­stra­e­ner Lars La­ger­bäck gli­der ele­gant og hø­fligt af på spørgs­må­le­ne om den po­rtu­gi­si­ske su­per­stjer­ne, og ta­ger sig i ste­det tid til snak­ken om, hvor­dan det kan la­de sig gø­re, at en na­tion med sam­me ind­byg­ger­tal som Aar­hus nu skal spil­le en EM­slut­run­de.

»Folk vi­ser os respekt, for­di vi er her, og de er stil­le og ro­ligt ved at få øj­ne­ne op for, hvor stor en pra­e­sta­tion det rent fak­tisk er at nå et EM med et ind­byg­ger­tal på ba­re 330.000. Men det hand­ler ik­ke om, hvor man­ge du er. Det hand­ler om, hvad du gør med de men­ne­sker, du har,« ly­der åb­nings­replik­ken fra Islands an­grebs­stjer­ne, Al­fred Fin­n­bo­ga­son.

Og hvad er så det? Det kan få sva­re bed­re på, end Lars La­ger­bäck – og­så selv om der står ’svenska’ og ik­ke ’ís­lenska’ i det pas, land­stra­e­ne­ren har lig­gen­de på ho­telva­e­rel­set i Annecy.

»Der er en at­ti­tu­de på Island ge­ne­relt: De er klar til at få job­bet gjort. Har man det så­dan, har man al­tid en chan­ce i en holdsport,« si­ger land­stra­e­ne­ren.

»Den ar­bejds­ind­sats og den fy­sik, de island­ske spil­le­re smi­der ind i spil­let, er im­po­ne­ren­de, li­ge­som men­ta­li­te­ten er det,« fort­sa­et­ter han.

Med de her dren­ge – og det de al­le­re­de har vist – har vi en rig­tig god chan­ce for at gå vi­de­re, hvis vi pra­este­rer, som vi ger­ne skal Lars La­ger­bäck, land­stra­e­ner

For­kla­rin­gen er dog ik­ke sim­pel. Hård­hed, ar­bejds­moral, sult og an­dre men­ne­ske­li­ge egen­ska­ber er en del af den, men al­le­re­de dér bli­ver det en smu­le flyvsk og ukon­kret. Hel­dig­vis er der an­dre, me­re hånd­fa­ste år­sa­ger til, at en så lil­le na­tion som Island nu står for­an lan­dets før­ste EM-kamp.

»Isla­en­din­ge­nes men­ta­li­tet er spe­ci­el. Vi er me­get hård­t­ar­bej­den­de, og vi gi­ver al­drig op. Men det skal og­så med, at man­ge af os har og­så spil­let sam­men i 10 år star­ten­de al­le­re­de på U17-lands­hol­det. Der­for er vo­res sam­men­hold ka­em­pe­stort,« for­kla­rer midt­ba­ne­spil­le­ren Bir­kir Bjar­na­son fra schweizi­ske FC Ba­sel, der dog ik­ke af den grund reg­ner EM-del­ta­gel­sen som en en­lig sva­le.

»De kal­der os ’den gyld­ne ge­ne­ra­tion’, men og­så de yn­gre island­ske lands­hold gør det godt. Så jeg tror, der er en gyl­den frem­tid på vej for island­sk fod­bold. Det her er ik­ke

’on­ce in a li­fe­ti­me’,« un­der­stre­ger han. Det kan Bjar­na­son me­get vel få ret i. For­holds­ma­es­sigt pro­du­ce­rer Island fle­re dyg­ti­ge fod­bold­spil­le­re end an­dre lan­de – med Gyl­fi Si­gurds­son, Kol­be­inn Sigt­hors­son og ve­te­ra­nen Ei­dur Gud­jo­hn­sen som de frem­me­ste ek­semp­ler. Og som det na­e­sten al­tid er til­fa­el­det, når fod­bold­na­tio­ner ta­ger kvan­tespring, ha­en­ger det og­så sam­men med no­get så kna­størt som en ko­or­di­ne­ret ind­sats fra for­bun­det og myn­dig­he­der­ne.

Isla­en­din­ge­ne har byg­get over 180 fod­bold­ba­ner, som kan be­nyt­tes året rundt. Nog­le sto­re, an­dre små. Sam­ti­dig har mel­lem 600 og 700 isla­en­din­ge en tra­e­n­er­li­cens fra UEFA. I så lil­le en na­tion be­ty­der det, at na­e­sten al­le island­ske børn tra­e­nes af en li­cen­se­ret tra­e­ner.

Den stør­ste dag

Den slags tal kom­mer dog ik­ke på bor­det mel­lem cho­ko­la­decrois­san­ter og Evi­an-vand i Annecy. Her er gra­es­rød­der en – und­skyld ud­tryk­ket – sa­ga blot. Island er nu en EM-na­tion, og for­u­de ven­ter den stør­ste fod­bold­kamp no­gen­sin­de.

»Vi har ven­tet på den her kamp og den her tur­ne­ring i 10 må­ne­der. Vi har ta­enkt på den hver dag, og nu er den så ta­et på,« som Al­fred Fin­n­bo­ga­son ud­tryk­ker det.

Var det her en aar­hus­hi­sto­rie, hav­de isla­en­din­ge­ne gjort sig selv til grin, fl­op­pet slemt mod Portu­gal og sik­kert bra­endt ho­tel­let i Annecy halvvejs ned til grun­den ved et uheld. Men det er det ik­ke. Det er en hi­sto­rie om en na­tion og et lands­hold med så me­get sub­stans, at det langt­fra kan ude­luk­kes, at BT igen må et smut til Al­per­ne og Frank­rigs øst­li­ge hjør­ne, når Island om halvan­den uge har ka­em­pet sig for­bi bå­de Portu­gal, Østrig og Un­garn og har kro­net slut­run­de­del­ta­gen med en bil­let til EMs kno­ck-out-kam­pe.

»I fod­bold har man al­tid en re­a­li­stisk chan­ce. Og med de her dren­ge – og det de al­le­re­de har vist – har vi en rig­tig god chan­ce for at gå vi­de­re, hvis vi pra­este­rer, som vi ger­ne skal. Det er i dén grad mu­ligt,« ly­der den af­slut­ten­de be­ma­er­k­ning fra Lars La­ger­bäck.

Og hvor­for egent­lig ik­ke?

FO­TO: AFP OG REU­TERS

Selv om de island­ske spil­le­res nav­ne ik­ke va­ek­ker sam­me genklang som nog­le af øbo­er­nes mod­stan­de­re i åb­nings­kam­pen mod Portu­gal i mor­gen, er de­res au­to­gra­fer sta­dig ef­ter­s­purg­te blandt de frem­mød­te fans i Islands EM-lejr i Annecy.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.