Tysk kølig­hed

Tys­kland star­te­de, som man kun­ne for­ven­te. Med en 2-0-sejr. Men det holdt hårdt mod Ukrai­ne

BT - - SPORTEN - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@spor­ten.dk

Så trå­d­te de ind til EM i Frank­rig. De for­sva­ren­de ver­dens­me­stre. Dem, der al­tid vin­der. De evi­ge fa­vo­rit­ter. Tys­kland.

I hol­dets før­ste kamp ved det­te års slut­run­de skul­le ty­sker­ne be­sva­rer en del spørgs­mål. For de nor­malt su­ve­ra­e­ne ty­ske­re har haft pro­ble­mer på de­res vej til EM med ne­der­lag til Po­len og Ir­land.

Op­gø­re­ne blev ik­ke vun­det i li­ge så sik­ker stil som van­ligt. Og så var der et par grim­me ne­der­lag i test­kam­pe­ne for­ud for EM. Der er sto­re for­vent­nin­ger. For når man er Tys­kland, skal man ik­ke kun vin­de, man skal og­så vin­de flot.

I før­ste om­gang måt­te ty­sker­ne nø­jes med blot at vin­de. Det star­te­de el­lers i van­lig tysk stil. Det var flot og vels­murt. Det var, som tra­fik­ken en lørdag ef­ter­mid­dag på au­to­ba­h­nen i Nie­der­sa­ch­sen. In­gen for­hin­drin­ger, kun frit ud­syn. Ty­sker­ne ud­nyt­te­de ukrai­ner­nes ga­est­fri­hed.

Og ef­ter 20 mi­nut­ter kom be­løn­nin­gen. Her var det Va­len­cia-for­svars­spil­le­ren Sh­kodran Musta­fi, der på et kraft­fuldt ho­ved­stød sør­ge­de for tysk fø­ring. To­ni Kroos stod for op­la­eg­get og gjor­de det godt. Men li­ge så im­po­ne­ren­de, køli­ge og kon­trol­le­ren­de ty­sker­ne var i an­gre­bet, li­ge­så vak­kel­vor­ne, usik­re og ustruk­tu­re­re­de var de i for­sva­ret. Ta­enk, man kan skri­ve det om Tys­kland. Jo, be­va­res, det var kun til ti­der, men fra­va­e­ret af hol­dets de­fen­si­ve an­ker Mats Hum­mels, der er ska­det, kun­ne ma­er­kes i høj grad. Spil­le­de chan­cen Og så spil­le­de ukrai­ner­ne ba­re de­res chan­cer for­nemt. Desva­er­re for dem tog Ma­nu­el Neu­er fra i må­let me­re end én gang.

Ukrai­ner­ne skab­te chan­cer­ne til en ud­lig­ning. Blandt an­det, da Yev­hen Kha­che­ri­di te­ste­de Neu­er med et godt ho­ved­stød kort ef­ter ty­sker­nes fø­rings­mål. Trods de de­fen­si­ve kva­ler var det en fan­ta­stisk ak­tion fra for­sva­ret, der holdt ty­sker­ne i li­ve. Bo­a­teng red­de­de ka­stanjer­ne ud af il­den for ty­sker­ne, da han dan­se­de rundt på stre­gen og på miraku­løs vis for­hin­dre­de en ukrainsk ud­lig­ning. Og så­dan blev det. Ty­sker­ne holdt stand i, hvad der var EM-slut­run­dens hidtil mest un­der­hol­den­de om­gang fod­bold i før­ste halv­leg. Ef­ter pau­sen var det søvn­dys­sen­de, ind­til ind­skif­te­de Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger sik­re­de 2-0-sej­ren.

For Tys­kland ven­ter nu et spa­en­den­de ae­r­kefjen­de-op­gør mod na­bo­er­ne Po­len, der net­op vandt over ty­sker­ne i kva­li­fi­ka­tio­nen. Det var før­ste gang no­gen­sin­de, at po­lak­ker­ne be­sej­re­de Tys­kland.

Ukrai­ne mø­der Nor­dir­land i na­e­ste run­de.

FO­TO: REU­TERS

Sh­kodran Musta­fi fejrer Tys­klands før­ste mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.