VOLDS­RUS

BT - - SPORTEN -

BALLADE Stjer­ne Han­sen, der hel­ler ik­ke kan fo­re­stil­le sig, at Ruslands va­ert­s­skab for fod­bold-VM om to år bli­ver bragt i fa­re på det ak­tu­el­le grund­lag.

»Lad mig al­ler­først un­der­stre­ge, at af­vik­lin­gen af VM ik­ke hø­rer un­der UEFA, men FIFA. Der­for kan jeg af go­de grun­de ik­ke ud­ta­le mig om, hvad der even­tu­elt kom­mer til at ske med det­te ar­ran­ge­ment. Det er dog in­dis­kuta­belt, at der de se­ne­re år har va­e­ret man­ge pro­ble­mer med de rus­si­ske fans. I lør­da­gens til­fa­el­de er det kri­tisa­belt, at de på sta­dion i Mar­seil­le un­der kam­pen in­va­de­re­de det en­gel­ske til­sku­er­af­snit. Men det var pri­ma­ert i by­ens cen­trum, at der var va­erst uro, og de­r­in­de er det po­li­ti­et og ik­ke UEFA, der har be­myn­di­gel­sen til at hol­de ro og or­den,« si­ger Jim Stjer­ne Han­sen. ’Ik­ke al­vor­ligt’ Ruslands sport­s­mi­ni­ster Vi­ta­ly Mut­ko be­kra­ef­te­de i går iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters, at han for­ven­ter en straf.

»Som jeg for­står det, får vi en bø­de af UEFA. Vo­res sup­por­te­re op­før­te sig ik­ke kor­rekt. Men når det­te er sagt, sy­nes jeg, at me­di­er­ne i de­res om­ta­le af sa­gen har over­dre­vet be­skri­vel­ser­ne. Ef­ter hvad jeg Som jeg ser det, er det mest sand­syn­li­ge, at det rus­si­ske fod­bold­for­bund bli­ver idømt en bø­de. En ude­luk­kel­se af dem el­ler eng­la­en­der­ne kom­mer na­ep­pe på ta­le kan for­stå, var der in­gen al­vor­li­ge sam­men­stød mel­lem vo­res fans og eng­la­en­der­nes. Men UEFA bør kig­ge in­dad. Kam­pe som dis­se skal or­ga­ni­se­res or­dent­ligt,« ci­te­res Vi­ta­ly Mut­ko for at si­ge. Uro­lig­he­der­ne i for­bin­del­se med den uaf­gjor­te kamp blev al­le­re­de ind­ledt tors­dag, og lørdag ha­er­ge­de hund­red­vis af til­ha­en­ge­re ga­der­ne i Mar­seil­le: Blandt an­det vi­ste tv-op­ta­gel­ser ma­end i bar over­krop med blod dri­ven­de ned ad an­sig­tet, mens de ka­em­pe­de med det kampkla­ed­te fran­ske po­li­ti. Sva­e­ver mel­lem liv og død Al­le­re­de fredag tog det en­gel­ske fod­bold­for­bund af­stand fra uro­lig­he­der­ne, der nå­e­de sit dra­ma­ti­ske høj­de­punkt få ti­mer in­den kam­pen, da en en­gelsk til­sku­er blev slå­et så hårdt i ho­ve­d­et af en rus­ser, at han ef­ter­føl­gen­de sva­e­ve­de mel­lem liv og død.

»Vi ser med af­sky på ha­en­del­ser­ne i Mar­seil­le og ta­ger af­stand fra dem. Per­so­ner, der del­ta­ger i så vol­de­li­ge epi­so­der, hø­rer ik­ke hjem­me i fod­bold,« skri­ver UEFA blandt an­det i en uta­lel­se.

Eng­lands na­e­ste EM-kamp spil­les i Lens tors­dag af­ten mod Wa­les, mens Rusland da­gen for­in­den i Lil­le mø­der Slovaki­et. 9. JUNI 2012 Ef­ter Rusland ved EM har be­sej­ret Tjek­ki­et 4-1, går rus­si­ske hoo­ligans amok. De an­gri­ber fle­re vag­ter på sta­dion, og fi­re af dis­se må en tur på ho­spi­ta­let for at bli­ve be­hand­let for ska­der. Den tjek­ki­ske spil­ler, Theo­dor Ge­bre Se­las­sie, bli­ver des­u­den ud­sat for ra­ci­sti­ske til­råb. Det rus­si­ske fod­bold­for­bund får en bø­de af UEFA på 30.000 eu­ro. 13. JUNI 2012 I for­bin­del­se med den uaf­gjor­te EM-kamp mel­lem Rusland og Po­len bli­ver 140 men­ne­sker an­holdt, mens 15 an­dre må en tur på ho­spi­ta­let for at bli­ve be­hand­let for le­gems­be­ska­di­gel­se. Iføl­ge nyheds­bu­reau­et AP be­nyt­te­de del­ta­ger­ne i sam­men­stø­de­ne man­ge for­mer for ka­ste­skyts; fra sten og fla­sker til fyr­va­er­ke­ri. 19. NOVEM­BER 2012 Den rus­si­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Dmi­tri Med­ve­dev med­del­er, at lan­dets re­ge­ring går ind i kam­pen mod fod­boldspor­tens bal­la­de­ma­ge­re, ef­ter en liga­kamp mel­lem Dy­na­mo Moskva og Ze­nit St. Pe­ters­borg er ble­vet af­brudt, for­di Dy­na­mos må­l­mand fik ska­der ved øj­ne­ne fra fyr­va­er­ke­ri ka­stet fra til­sku­er­plad­ser­ne. Mindst 53 per­so­ner blev ar­re­ste­ret i for­bin­del­se med epi­so­den, der op­stod få uger ef­ter, at en grup­pe Dy­na­mo-fans storme­de klub­bens tra­e­nings­an­la­eg og skød med paint­ball-ge­va­e­rer ef­ter spil­ler­ne! 4. JA­NU­AR 2015 Den 20-åri­ge midt­ba­ne­spil­ler Ga­san Mag­o­med­ov bli­ver an­gre­bet og dra­ebt af en ra­ek­ke skud på vej hjem fra tra­e­nin­gen i klub­ben klub­ben An­zhi. 28. MARTS 2015 EM-kval.-kam­pen mel­lem Mon­te­ne­gro og Rusland bli­ver af den ty­ske dom­mer De­niz Aytekin af­brudt ef­ter fle­re skan­da­lø­se sce­ner. Blandt an­det bli­ver må­l­mand Igor Ak­in­fe­ev ramt af fyr­va­er­ke­ri ka­stet fra til­sku­er­plad-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.