EM­RE I GANG

BT - - SPORTEN - Fre­de­rik Bar­søe | fr­ba@bt.dk

EM-slut­run­dens mest dan­ske isla­et spil­ler for det tyr­ki­ske lands­hold. Han hed­der Em­re Mor, er op­vok­set i Brøns­høj og har få­et sin fod­boldop­dra­gel­se i Dan­mark. For lidt me­re end seks må­ne­der si­den var han me­re end lyk­ke­lig over, at drøm­men om en Su­per­liga-de­but gik i op­fyl­del­se. Si­den er det som be­kendt gå­et helt ut­ro­ligt sta­er­kt, og i øje­blik­ket er 18-åri­ge Em­re Mor ved at ta­ge fod­bold­ver­de­nen med storm. I går løb han på ba­nen for Tyr­ki­et, da de åb­ne­de grup­pe D med et 0-1-ne­der­lag mod Kro­a­tien.

Bag­ud 0-1 og med 69 mi­nut­ter spil­let valg­te den tyr­ki­ske tra­e­ner, Fa­tih Te­rim, at sa­et­te Em­re Mor på ba­nen. Og selv­om det må­ske kom bag på no­gen, at det dansk-tyr­ki­ske su­per­ta­lent al­le­re­de ved tur­ne­rin­gens før­ste kamp fik sin of­fi­ci­el­le de­but for Tyr­ki­et, er hans tra­e­ner i FC Nord­s­ja­el­land, Kas­per Hjul­mand, slet ik­ke over­ra­sket.

»Hvis man har fulgt lidt med, har man og­så kun­net se, at han højst sand­syn­ligt vil­le kom­me i spil. Og når Tyr­ki­et sam­ti­dig jag­te­de et mål og ik­ke kun­ne få det til at fun­ge­re, var der brug for en spil­ler, som kun­ne brin­ge no­get vildt og ufor­ud­si­ge­ligt. Det kan Em­re Mor, og det gjor­de det me­re op­lagt,« si­ger Hjul­mand.

Og hvor­dan gik det så? Mor blev i den­ne om­gang ik­ke den sto­re helt, som han og Tyr­ki­et nok hav­de hå­bet, men det var be­stemt en god­kendt slut­run­de-de­but. Ef­ter 10 mi­nut­ter på ba­nen var han med til at skaf­fe et far­ligt fris­park, da han la­ve­de ge­ni­al ha­el­af­le­ve­ring mel­lem be­ne­ne på en kro­at.

»Det fun­ge­re­de ik­ke for hol­det, og der var og­så nog­le si­tu­a­tio­ner, hvor han ik­ke lyk­ke­des. Men han lig­ne­de den Em­re, jeg ken­der. Han holdt sig ik­ke til­ba­ge, og han lig­ne­de en spil­ler, der ger­ne vil­le ha­ve bol­den, men han fik den ik­ke så tit. Han spurg­te ef­ter bol­den, og så gjor­de han, hvad han kun­ne for at kom­me i nog­le af­gø­ren­de si­tu­a­tio­ner.«

»Det er selv­føl­ge­lig stort at kom­me ind til sin EM-de­but. Men jeg er over­ho­ve­det ik­ke glad. Jeg vil selv­føl­ge­lig ger­ne vin­de el­ler i det mind­ste spil­le uaf­gjort og få et po­int.«

»Jeg kom­mer ind, da de al­le­re­de har be­slut­tet sig for at tra­ek­ke ti­den. Jeg sy­nes, det er li­ge før, de tra­ek­ker ti­den de 10 mi­nut­ter af de 20, jeg er de­r­in­de. Det er en ae­r­ger­lig fø­lel­se,« sag­de Em­re Mor til TV2 ef­ter kam­pen. Selv­om Kas­per Hjul­mand ik­ke var over­ra­sket over den tid­li­ge de­but, la­eg­ger han ik­ke skjul på, at det var et me­get stort øje­blik. Be­gej­stret Hjul­mand »Det er for fedt. Det er sim­pelt­hen for fedt. Det gla­e­der mig sinds­sygt me­get at se, og det er fan­ta­stisk, at man har set og an­er­kendt det vold­som­me ni­veau, han har, når la­ver si­ne ting,« si­ger Kas­per Hjul­mand, der er over­be­vist om, at Em­re Mor nok skal få me­re spil­le­tid ved EM.

»Li­ge­som han hav­de i dag, kom­mer han i re­sten af tur­ne­rin­gen og­så til at få en jo­ker-rol­le. Mod Spa­ni­en på fredag kan man og­så fo­re­stil­le sig, at Tyr­ki­et skal ud og jag­te no­get, og jeg bli­ver ik­ke over­ra­sket, hvis han igen bli­ver bragt i spil der.«

FO­TO: AFP

Em­re Mor gli­der for­bi Kro­a­tiens mat­chvin­der Luka Mod­ric (tv) .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.