R at vin­de’

BT - - SPORTEN -

op­skrift i en ko­ge­bog i Nor­ge, så når vi har fest, la­ver jeg al­tid den ba­ca­la­o­gry­de med god rød­vin til, og så hyg­ger vi os. Man ud­van­der klip­fisk, og så – ret­ten kom­mer jo syd­fra – la­eg­ger man me­get spansk pe­ber ved, så den får den der hot­te for­nem­mel­se. Det er fan­ta­stisk godt.«

Hvad bru­ger du ger­ne pen­ge på?

»Det har al­tid va­e­ret så­dan, at vi har brugt pen­ge på vo­res hus, så vi har et godt hjem. Da jeg kom hjem fra Man­che­ster Ci­ty, byg­ge­de vi hus i Mol­de. I mod­sa­et­ning til dan­ske­re og sven­ske­re går vi ik­ke så me­get ud, for så bli­ver man hur­tigt fat­tig. Der­for er det vig­tigt, at man har et godt hjem, hvor man kan ha­ve ven­ner og børn på be­søg. Min ko­ne er me­get in­teres­se­ret i in­dret­ning, og det ko­ster, ha-ha.«

Hvad er den bed­ste be­sked, du no­gen­sin­de har få­et?

»Det var, da min ko­ne for­tal­te, at hun var gravid før­ste gang. Det er no­get helt spe­ci­elt. Hun rin­ge­de til mig i Oslo, hvor jeg stu­de­re­de, og hun bo­e­de hjem­me i Mol­de. Så sat­te jeg mig ned og ta­enk­te over, at det blev en ny epo­ke, der gik i gang dér. Først hav­de man selv en far, og så bli­ver man det selv. Det gør no­get ved ma­end. Man for­la­der dren­ge­ti­den og bli­ver en vok­sen mand.«

Hvad er den va­er­ste be­sked, du har få­et?

»I 2007 skul­le vi (Nor­ge, red.) spil­le en me­get vig­tig kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Bos­ni­en. Det var i ok­to­ber, og om mor­ge­nen på kamp­da­gen kom la­e­gen ind og for­tal­te, at min mor var død. Det blev en spe­ci­el dag. Jeg måt­te si­ge til spil­ler­ne, at jeg må­ske var lidt me­re al­vor­lig, end jeg ple­je­de at va­e­re. Hvis de syn­tes, jeg så lidt me­re dy­ster ud end sa­ed­van­ligt, var det der­for. Hun var gam­mel, 90 år, men da jeg hav­de be­søgt hen­de en uge før, var hun frisk, bo­e­de i sit eget hus og kla­re­de sig selv. Hun lå ba­re ved køk­ken­bor­det. Stil­le og fre­de­lig som på en hver­dag. De fandt hen­de død, og det så ud, som om alt var stop­pet helt plud­se­ligt.«

Er der no­get, du for­try­der i dit liv?

»Helt sik­kert. El­lers har man ik­ke le­vet.«

Vil du forta­el­le hvad?

»Nej, det tror jeg ik­ke, jeg vil.«

Det sid­ste: Skal du hol­de som­mer­fe­rie?

»Jeg skal ha­ve 10 da­ge på Mall­orca ef­ter EM i Frank­rig, og så skal jeg til­ba­ge til København. Der be­gyn­der kva­li­fi­ka­tio­nen til Cham­pions Le­ague, og vi har spil­le­re på man­ge hold, der skal va­e­re med, så dér skal jeg kig­ge med.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.