En lil­le pa­ren­tes i det sto­re bil­le­de

Ke­vin Magnus­sen slut­te­de på 16. plad­sen i Ca­na­das Grand Prix, hvor der ik­ke var me­get po­si­tivt at ta­ge med hjem

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Re­mar | da­lu@spor­ten.dk

Ke­vin Magnus­sen spil­le­de in­gen rol­le i Ca­na­das Grand Prix, hvor Lewis Ha­milt­on vandt for­an Se­ba­sti­an Vet­tel og hen­te­de vig­ti­ge VM-po­int.

Set med dan­ske øj­ne var we­e­ken­dens For­mel 1-løb i Ca­na­da en kedelig op­le­vel­se, hvor Ke­vin Magnus­sen ba­re blev en lil­le pa­ren­tes i det sto­re bil­le­de. Den dan­ske Re­nault-kø­rer hav­de da hel­ler ik­ke me­get po­si­tivt si­ge om sel­ve lø­bet i Mon­tre­al, hvor han slut­te­de som num­mer 16.

Ke­vin Magnus­sens team­kol­le­ga, bri­ten Jo­ly­on Pal­mer, ud­gik med en tek­nisk de­fekt, så det blev et helt igen­nem skuf­fen­de løb i Ca­na­da for tea­met.

»Det var et langt løb, og der var ik­ke så me­get at kom­me ef­ter. Vi var ik­ke sa­er­ligt hur­ti­ge, og der kom ik­ke no­get regn­vejr el­ler sa­fe­ty car, som vi kun­ne ha­ve gjort no­get ved. Det blev et lidt sva­ert løb for os, men man kan si­ge, at det po­si­ti­ve ved we­e­ken­den var at se, hvor­dan gut­ter­ne i ga­ra­gen ar­bej­de­de ef­ter bi­len blev smadret. Det var po­si­tivt at ta­ge med her­fra,« sag­de dan­ske­ren slu­kø­ret ef­ter lø­bet til TV3 Sport.

Magnus­sen hen­vi­ste til, at han selv hav­de gjort ud­gangs­punk­tet for ra­cet sva­ert, da han lørdag kør­te galt og øde­lag­de bi­len un­der den frie tra­e­ning. Ska­der­ne be­tød, at han ik­ke kun­ne kø­re med i kva­li­fi­ka­tio­nen og star­te­de sidst som num­mer 22.

Ke­vin Magnus­sen men­te ik­ke, at hans genop­byg­ge­de bil var dår­li­ge­re end hans nor­ma­le Re­nault-ra­cer. Men han er­kend­te, at han ik­ke hav­de gjort be­tin­gel­ser­ne sa­er­ligt go­de for sig selv med sit uheld før kva­li­fi­ka­tio­nen.

»Det er den sam­me bil, og de fun­ge­rer fuld­sta­en­dig ens, så der er ik­ke no­get tabt dér. Men selv­føl­ge­lig var der no­get tabt ved, at jeg skul­le star­te sidst. Det hav­de jeg ik­ke gjort, hvis jeg ik­ke hav­de kørt i va­eg­gen. Det var min fejl, og det må jeg la­e­re af,« sag­de Ke­vin Magnus­sen. Ny ba­ne i Baku ven­ter Lø­bet i Ca­na­da sat­te end­nu en gang streg un­der, at Ke­vin Magnus­sen og Re­nault ba­re ik­ke har ma­te­ri­el­let til at føl­ge med det ta­et­te mid­ter­felt i For­mel 1, der ka­em­per om

Der var ik­ke så me­get at kom­me ef­ter. Vi var ik­ke sa­er­ligt hur­ti­ge Ke­vin Magnus­sen

plad­ser­ne fra syv til 14. Og det er spørgs­må­let, om det egent­lig bli­ver bed­re re­sten af året, hvor Re­nault skif­ter fo­kus og i ste­det ud­vik­ler på sin 2017-mo­del.

Chan­cen for et over­ra­sken­de re­sul­tat kun­ne dog godt kom­me til Ke­vin Magnus­sen al­le­re­de i den kom­men­de we­e­kend, når fel­tet ram­mer den helt nye ba­ne i Baku.

Her er al­le på bar bund, og det er ik­ke nød­ven­dig­vis skidt for kø­rer­ne med fel­tets rin­ge­ste ra­ce­re.

»Jeg har ik­ke så man­ge for­vent­nin­ger (til Baku, red.), for jeg ken­der ik­ke ba­nen. Jeg har fak­tisk ik­ke en­gang set vi­deo­er der­fra, for­di in­gen har kørt der før, og man kan ik­ke kø­re den i si­mu­la­to­ren. Det bli­ver lidt sva­ert, men det er hel­dig­vis ens for al­le,« sag­de Ke­vin Magnus­sen om ud­sig­ten til na­e­ste uges grand­prix.

I Ca­na­da vi­ste Lewis Ha­milt­on igen, at han er kom­met sig over sin start­kri­se i sa­e­so­nens be­gyn­del­se, da han vandt og nu kun er ni po­int ef­ter Ni­co Ros­berg i VM-stil­lin­gen.

FO­TO: GRAND PRIX PHOTO

Ke­vin Magnus­sen var en tur i gra­es­set un­der det ca­na­di­ske grand­prix i Mon­tre­al, men fuld­før­te dog lø­bet og kom ind på en 16. plads. Va­er­re gik det for team­kam­me­ra­ten Jo­ly­on Pal­mer, der ud­gik med en tek­nisk de­fekt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.