Nu har K-Mag re­kor­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

IAFTES SLOG KE­VIN Magnus­sen den dan­ske For­mel 1-re­kord: Ca­na­das Grand Prix var K-Mags 26. For­mel 1 grand­prix, og der­med har han va­e­ret med i ét grand­prix me­re end sin far, Jan. Det er let­te­re iro­nisk, at ’K-Mag’ snup­pe­de re­kor­den i net­op Ca­na­das Grand Prix, for det var her Magnus­sen se­ni­or kør­te sit sid­ste For­mel 1-løb for 18 år si­den. Jan Magnus­sen score­de i 1998 sit eget og Dan­marks før­ste VM-po­int i Mon­tre­al, men det red­de­de ik­ke hans For­mel 1-kar­ri­e­re. Tre da­ge ef­ter sjet­te­plad­sen i Ca­na­da rin­ge­de team­chef Ja­ck­ie Stewart til den den­gang 24-åri­ge dan­sker og med­del­te ham, at hol­la­en­de­ren Jos Ver­stap­pen med om­gå­en­de virk­ning over­tog hans bil. KE­VIN MAGNUS­SEN HAR for la­engst slå­et al­le an­dre dan­ske For­mel 1-re­kor­der: Han er for ek­sem­pel Dan­marks yng­ste For­mel 1-kø­rer, og han score­de med an­den­plad­sen i Au­stra­li­ens Grand Prix 2014 Dan­marks (hidtil) bed­ste re­sul­tat i kon­ge­klas­sen.

Men end­nu vig­ti­ge­re end re­kor­der­ne: Ke­vin Magnus­sen er den før­ste dan­ske første­kø­rer i For­mel 1.

Dan­marks før­ste For­mel 1-kø­rer, Tom Bel­sø, var an­den­kø­rer i det øko­no­misk pres­se­de Wil­li­ams-team i 1973-74 – i så høj grad, at han al­drig fik de op­ti­ma­le da­ek, og der­for kun kva­li­fi­ce­re­de sig til to løb.

Jac Nel­le­mann for­må­e­de ik­ke at kva­li­fi­ce­re sig til sit ene­ste for­søg i For­mel 1, det sven­ske grand­prix 1976. Hans team­kam­me­rat, den me­re er­far­ne Lo­ris Kes­sel, snup­pe­de bå­de den bed­ste bil i RAM-tea­met og den sid­ste start­plads på grid­den. SELV­OM JAN MAGNUS­SEN i 1996 skrev kon­trakt med Stewart-Ford tea­met to uger in­den Ru­bens Bar­ri­chel­lo, kom dan­ske­ren hur­tigt til at stå i skyg­gen af den er­far­ne bra­si­li­a­ner. Det var al­tid Bar­ri­chel­lo, der fik de nye stum­per til bi­len og de bed­ste mo­to­rer, og på den bag­grund var de sva­ge resultater, der før­te til fy­rin­gen i 1998, in­gen over­ra­skel­se.

Ni­co­las Kiesas fem For­mel 1-løb for Mi­nar­di-tea­met i 2003 fandt sted i skyg­gen af sam­me Jos Ver­stap­pen, der fem år tid­li­ge­re hav­de snup­pet Jan Magnus­sens plads i StewartFord tea­met. Nu var hol­la­en­de­ren en uhy­re er­fa­ren For­mel 1-kø­rer, og da hans sponso­rer sam­ti­dig stod for ho­ved­par­ten af det lil­le teams bud­get, blev Kiesa om­gå­en­de fast­låst i en an­den­kø­rer-rol­le. MENS BEL­SØ, NEL­LE­MANN, Kiesa og Magnus­sen se­ni­or al­le stod i skyg­gen af de­res team­kam­me­ra­ter, er Ke­vin Magnus­sen i år ty­de­lig­vis Re­nault-tea­mets første­kø­rer – mens stak­kels Jo­ly­on Pal­mer har den rol­le, hvor det al­ler­mest hand­ler om at over­le­ve, der ind­til nu har va­e­ret re­ser­ve­ret dan­sker­ne i For­mel 1.

Og der­for har ’K-Mag’ al­le mu­lig­he­der for at etab­le­re sig i For­mel 1-fel­tet og få en lang kar­ri­e­re blandt ver­dens bed­ste ra­cer­kø­re­re.

Det er let­te­re iro­nisk, at K-Mag snup­pe­de re­kor­den i net­op Ca­na­das Grand Prix, for det var her Magnus­sen se­ni­or kør­te sit sid­ste For­mel 1-løb for 18 år si­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.