VM-bil­let­ten skal va­e­re i hus

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ME­GET SKAL GÅ galt, hvis Dan­mark ik­ke er med til VM-slut­run­den i Frank­rig i be­gyn­del­sen af det nye år. Alt­så rig­tig, rig­tig me­get. Så me­get, at min fan­ta­si i hvert fald ik­ke er stor nok til at få øje på, at det kan kik­se for Dan­mark.

Sej­ren på 35-27 i den før­ste play­off-kamp mod Østrig i af­tes i Oden­se ska­ber li­ge pra­e­cis den for­nød­ne ro og bør for­hin­dre, at der på no­gen som helst må­de kan gå ner­ver el­ler an­den dansk dår­lig­dom i den, når der på ons­dag er re­tu­ro­p­gør i Wi­en. Selv­om det først var til sidst i op­gø­ret, at Dan­mark trak af­gø­ren­de fra . MEN DET MÅT­TE da hel­ler ik­ke gå an­der­le­des. Be­va­res, Østrig har nog­le for­nuf­ti­ge spil­le­re, som tje­ner til da­gen og vej­en i blandt an­det Bun­des­liga­en, men når man kig­ger på de to mand­ska­ber, er klas­se­for­skel­len så stor, at det skal af­spej­le sig i bå­de spil­let og sej­rscif­re­ne. Og det end­te det så og­så med at gø­re i af­tes i Oden­se, der age­re­de hjem­me­ba­ne for land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­sons trop­per.

Men rent spil­le­ma­es­sigt var det ik­ke en dansk ind­sats, der får mig til at sid­de til­ba­ge med ar­me­ne i vej­ret. Der­til var der trods alt for man­ge skøn­heds­fejl. Jeg ved, at Gud­mun­dur Gud­munds­son vil va­e­re ue­nig, for­di hans man­tra er, at gla­e­den ge­ne­relt skal va­e­re stør­re, når dan­sker­ne vin­der, men jeg til­la­der mig nu al­li­ge­vel at kig­ge på tin­ge­ne ud fra den me­dal­je­målsa­et­ning, hol­det ta­ger til OL i Rio med. Og set i det lys var vi alt­så ik­ke helt op­pe at rin­ge.

Dan­sker­ne be­gynd­te el­lers godt med høj kon­cen­tra­tion, man­ge Nik­las Lan­din-red­nin­ger og en skarp kon­tra­fa­se, og Østrig var bag­ud 2-7, in­den de hav­de fun­det sig til ret­te på halgul­vet i den fyn­s­ke ho­ved­stad. Men den tid­li­ge fø­ring blev må­ske i no­gen grad en sove­pu­de for Dan­mark. Den men­tale pa­rat­hed så i hvert fald ud til at da­le, som før­ste halv­leg skred frem. Der blev plud­se­lig bra­endt me­re, fle­re tek­ni­ske fejl sneg sig ind, og så mi­ste­de kon­tra­fa­sen det bid, den el­lers var star­tet ud med. EN SKADE TIL Hen­rik Toft Han­sen fik og­så ind­virk­ning på be­gi­ven­he­der­ne, da hans exit ef­ter­lod mid­ter­for­sva­ret på et la­ve­re ni­veau. Og så­le­des holdt Østrig sig he­le ti­den in­de i kam­pen – end­da i en så­dan grad, at det be­gynd­te at se be­kym­ren­de ud, da det dan­ske for­spring plud­se­lig kun lød på 2624.

Men så vi­ste de dan­ske spil­le­re klas­sen, da det var nød­ven­digt. Ak­ku­rat, som vi kan og skal for­ven­te med de man­ge dyg­ti­ge spil­le­re, lands­hol­det har til rå­dig­hed. DEN DAN­SKE SLUTSPURT blev ført an af Nik­las Lan­din, som luk­ke­de ned i må­let, og han fodre­de de lyn­hur­ti­ge flø­je, Cas­per U. Mor­ten­sen og Hans Lind­berg, der for­må­e­de at gi­ve den dan­ske kon­tra­fa­se et nyt liv i det sid­ste kvar­ter. Sam­ti­dig stemp­le­de Kas­per Søn­der­gaard ind med al­le si­ne of­fen­si­ve kva­li­te­ter, mens den ny­kå­re­de ’ver­dens bed­ste hånd­bold­spil­ler, Mik­kel Han­sen, og­så vi­ste prø­ver på sit ni­veau - og så kna­ek­ke­de Østrig sam­men.

Der­for end­te det med en for­holds­vis kom­forta­bel sejr, men Rent spil­le­ma­es­sigt var det ik­ke en dansk ind­sats, der får mig til at sid­de til­ba­ge med ar­me­ne i vej­ret. Der­til var der trods alt for man­ge skøn­heds­fejl la­en­ge så det alt­så ik­ke så ro­sen­rødt ud. Så­dan måt­te det imid­ler­tid gå på en af­ten, hvor gan­ske få spil­le­re ram­te de­res top­ni­veau. Det er dog en helt na­tur­lig kon­se­kvens af det tids­punkt, vi be­fin­der os på. Spil­ler­ne har lan­ge, lan­ge sa­e­so­ner med de­res klubhold bag sig, og de trip­per for at kom­me på fe­rie for at la­de bat­te­ri­er­ne op, in­den OL-tra­e­nings­lej­ren ven­ter 6. juli. DET SKAL SELV­FØL­GE­LIG ik­ke va­e­re en und­skyld­ning, for­di vi ta­ler om pro­fes­sio­nel­le spil­le­re, som skal le­ve­re va­ren, når det ga­el­der. Men vi ta­ler og­så om spil­le­re, som har brug for et til­tra­engt puste­rum ef­ter re­tu­ro­p­gø­ret på ons­dag, der skal va­e­re en formsag, hvor de kan tan­ke op bå­de men­talt og fy­sisk, in­den den står på en må­neds olym­pi­ske for­be­re­del­ser, før det går løs i Rio med ’pro­jekt dan­ske me­dal­jer’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.