En sja­el­den dansk tri­umf

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GEN­NEM­BRUD

Dan­ske­ren, der før tur­ne­rin­gen lå num­mer 12 på ver­dens­rang­li­sten, løb i Au­stra­li­an Open kun ind i spil­le­re, der var se­e­det un­der ham, for­di en ra­ek­ke top­spil­le­re, der­i­blandt Jan Ø. Jør­gen­sen og Vik­tor Axel­sen, hav­de meldt af­bud, men det fjer­ner på in­gen må­de gla­e­den over sej­ren.

»Det er klart, at tur­ne­rin­gen selv­føl­ge­lig åb­ne­de sig, for­di nog­le af de bed­ste har meldt af­bud, men der har sta­dig va­e­ret fi­re spil­le­re med fra top 10 i ver­den, så man kan ik­ke si­ge, at jeg var fa­vo­rit, men alt­så, jeg kan kun slå dem, der står på den an­den si­de af net­tet, så det ta­ger ab­so­lut ik­ke no­get fra min for­nem­mel­se. Jeg er vir­ke­lig stolt over, at jeg kun­ne ud­nyt­te den­ne mu­lig­hed, og min gla­e­de er stor.« Et stort mål »Jeg har få­et at vi­de, at jeg med den­ne sejr kom­mer i top 10 på ver­dens­rang­li­sten, men det er godt nok ik­ke no­get, der fyl­der ret me­get. Rang­li­ste­pla­ce­rin­ger er fe­de at ha­ve med og er en ek­stra bonus, men det er de øje­blik­ke, hvor du vin­der no­get stort, som vir­ke­lig ta­el­ler. Men jeg er da selv­føl­ge­lig rig­tig glad for at kom­me i top 10. Det har va­e­ret et rig­tig stort mål for mig,« til­fø­je­de Hans-Kri­sti­an Vit­ting­hus, hvis per­son­li­ge og in­di­vi­du­el­le mile­pa­el dog ik­ke over­går den tri­umf, som den 30-åri­ge dan­sker op­le­ve­de for tre uger si­den, da han vandt VM for her­re­hold i Tho­mas Cup. Sej­rs­bonus »Jeg vil si­ge, at det var stør­re for mig, at vi vandt VM for her­re­hold, Tho­mas Cup, for tre uger si­den. Den hav­de en hi­sto­risk be­tyd­ning og er rig­tig sva­er at kom­me op ved si­den af, men det er sva­ert at sam­men­lig­ne, for­di det ene er en hold­pra­e­sta­tion, og det her er in­di­vi­du­elt, men jeg kan i hvert fald si­ge, at det har va­e­ret tre vir­ke­lig fe­de uger. Det er der in­gen tvivl om,«

»Ja, det ved jeg hel­ler ik­ke. Jeg hå­ber da, at det kan bli­ve til end­nu me­re. Det kun­ne va­e­re ri­me­lig sy­ret,« lød det med et grin fra HansKri­sti­an Vit­ting­hus, der nu går på lidt vel­fortjent som­mer­fe­rie.

Sej­ren i Au­stra­li­an Open sik­re­de i øv­rigt Hans-Kri­sti­an Vit­ting­hus en ge­vinst på lidt over 300.000 kro­ner i pra­e­mie­pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.