PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

De fle­ste af ud­la­en­din­ge­ne, der øn­sker at bli­ve dan­ske stats­bor­ge­re, dum­pe­de i Ind­føds­rets­prø­ven. Skal de ha­ve en chan­ce til? Er det et pro­blem, hvis det vi­ser sig, at kun hver tred­je be­står, for­di prø­ven var for sva­er?

POUL NEERGAARD For­mand for De Dan­ske Sprog­cen­tre

Det er en sym­pa­tisk tan­ke. Der har va­e­ret pro­ble­mer ved prø­ven, som vi­ste sig sva­e­re­re end for­ud­set og van­ske­ligt til­ga­en­ge­lig. Så det er en fuld­sta­en­dig ri­me­lig be­tragt­ning, at man på en må­de skal fin­de en løs­ning. Det er et sig­nal om, at der er no­get galt med prø­ven. Hvis så man­ge dum­per, er der no­get galt i prø­vens form og ind­hold i for­hold til, hvad prø­ven skal vi­se. Det er må­ske sna­re­re prø­ven, der er dum­pet end del­ta­ger­ne.

CHRI­STI­AN LANGBALLE Ind­føds­retsord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti

Nej. Prø­ven er, som vi har af­talt, den skal va­e­re. Det er rent af­ta­le­brud, når So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ven­stre me­ner, de skal ha­ve en chan­ce til. Li­ge så snart af­ta­len bli­ver al­vor, lø­ber Ven­stre fra af­ta­len. Det er uac­cep­tab­let.

Det hand­ler ik­ke om, hvor man­ge der be­står, men at de skal vi­de no­get om dansk kultur og hi­sto­rie. Så­dan er det. Prø­ven er in­den for ski­ven af, hvad vi kan for­lan­ge. Har de va­e­ret flit­ti­ge og la­est op, kan de sva­re på spørgs­må­le­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.