’Leg­en­den kan sta­dig le­ve­re’

BT - - SPORTEN - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@spor­ten.dk

Tra­di­tio­nen tro har den sven­ske su­per­stjer­ne Zla­tan Ibram­hiovic va­e­ret gen­stand for den stør­ste me­di­e­op­ma­er­k­som­hed i op­tak­ten til Sve­ri­ges EM-slut­run­de.

Den 34-åri­ge sven­skers frem­tid er fort­sat uvis, ef­ter han stop­pe­de i Pa­ris Saint-Ger­main ef­ter sa­e­so­nen. Mens spekulationer om Man­che­ster Uni­ted le­ver sit helt eget liv, er in­tet end­nu of­fi­ci­elt om­kring det na­e­ste skridt i kar­ri­e­ren. Li­ge nu har han fo­kus på EM-slut­run­den, hvor de sven­ske EM-am­bi­tio­ner hvi­ler på hans skul­dre.

»Det hand­ler om at va­e­re pro­fes­sio­nel. Det stør­ste pres er på mig. De an­dre på hol­det skal la­e­ne sig til­ba­ge og ik­ke fø­le mit pres. Jeg ta­ger den rol­le. Vi gør, hvad vi får be­sked på. Det hand­ler ba­re om at ny­de det. Det fin­des in­tet stør­re end at spil­le et EM med sit land. Al­le, som er med i trup­pen, kom­mer med 200 pro­cent på ba­nen,« sag­de han i går iføl­ge Expres­sen in­den dagens kamp mod Ir­land.

Ut­ro­ligt godt til­pas

Ibram­him­ovic kun­ne dog ik­ke und­gå spørgs­mål om frem­ti­den. Og li­ge da man tro­e­de, at ’kun­gan’ selv spi­ste pres­sen af med tom­me flos­k­ler, slog han til med en af­slut­ten­de be­ma­er­k­ning.

»Jeg fø­ler mig ut­ro­ligt godt til­pas. Jeg bli­ver bed­re og bed­re, men­talt, fy­sisk og når jeg spil­ler fod­bold. Det hand­ler om at ud­vik­le sig og at la­e­re no­get nyt he­le ti­den. Jeg vil bli­ve bed­re he­le ti­den og ta­ge det til det na­e­ste ni­veau. Når jeg fø­ler, det er på ti­de, brem­ser jeg selv op. Jeg skal kra­e­ve af mig selv, at jeg skal yde me­re,« sag­de Zla­tan, in­den han til­fø­je­de: »Leg­en­den kan sta­dig le­ve­re.« Så ken­der man ham igen.

FO­TO:AFP

Zla­tan Ibra­him­ovic.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.