Magisk Mi­lik

Mi­lik over­strå­le­de Lewan­dowski, da han sik­re­de en 1-0-sejr mod Nor­dir­land

BT - - SPORTEN - Chri­sti­an Wint­her Jo­han­sen | chwj@spor­ten.dk

Pol­ske Arek Mi­lik blev hel­ten, da han og hold­kam­me­ra­ter­ne tog de­res før­ste sejr over EM­de­butan­ter­ne fra Nor­dir­land.

Det pol­ske mand­skab kom ind til kam­pen mod Nor­dir­land som fa­vo­rit, mest af alt på grund af Bay­ern Mün­chen-an­gri­be­ren Ro­bert Lewan­dowski, der med af­stand er Po­lens stør­ste fod­bold­stjer­ne.

Han fik dog sva­e­re ar­bejds­vil­kår mod et højt og fy­sisk sta­er­kt Nor­dir­land-for­svar, der for­må­e­de at luk­ke ned for Lewan­dowski der ik­ke hav­de far­li­ge ak­tio­ner i kam­pen.

Det hav­de an­grebs­part­ne­ren Mi­lik til gen­ga­eld. Fra sin po­si­tion bag ved Lewan­dowski, var det ham, der kom frem til Po­lens stør­ste chan­cer i kam­pen. En fru­stre­ret Lewan­dowski ska­eld­te ud på Mi­lik, der sent i an­den halv­leg spar­ke­de på en sva­er af­slut­ning, der må­ske lå bed­re til Bay­ern Mün­chen-spil­le­ren.

Fak­tisk var Lewan­dowski fle­re gan­ge util­freds med hol­det og slog ud med ar­me­ne, når hold­kam­me­ra­ter­ne for­søg­te med lan­ge bol­de frem til ham, hvor han blev over­mat­chet af det nor­dir­ske for­svar.

Lewan­dowski er må­ske Eu­ro­pas far­lig­ste an­gri­ber i øje­blik­ket, og han score­de og­så he­le 13 mål i kva­li­fi­ka­tio­nen til EM, hvil­ket var fi­re me­re end den na­est­mest scoren­de spil­ler, ty­ske Tho­mas Mül­ler.

Mi­lik, der til dag­lig spil­ler i Ajax Am­ster­dam, net­te­de seks gan­ge i kva­li­fi­ka­tio­nen.

Hi­sto­risk sejr

Kam­pen var hi­sto­risk på fle­re må­der, da det var Nor­dir­lands før­ste kamp no­gen sin­de ved en EM-slut­run­de. De har dog tid­li­ge­re har va­e­ret med til VM.

Sam­ti­dig var det Po­lens sy­ven­de kamp ved et EM, men de­res før­ste sejr. Po­lak­ker­ne var før­ste gang med til EM i 2008 og igen i 2012, men her blev det til to sid­ste­plad­ser i pulj­en ef­ter tre gan­ge uaf­gjort og tre ne­der­lag.

Po­len og Nor­dir­lands kom­men­de mod­stan­de­re i grup­pe C er Tys­kland og Ukrai­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.