Massakrens uskyldige of­re

BT - - NYHETER -

TRAGEDIE Kim­ber­ly Mor­ris, 37 Je­an Car­los Men­dez Pe­rez, 35 I si­ne te­e­na­ge-år flyt­te­de Je­an Car­los Men­dez Pe­rez fra Pu­er­to Ri­co til Kis­sim­mee syd for Or­lan­do. En flyt­ning, der in­de­bar enor­me om­va­elt­nin­ger, men som den un­ge mand over­kom, forta­el­ler fa­de­ren, An­gel Men­dez, til Or­lan­do Sen­ti­nel. Han fik ar­bej­de i par­fu­me-ka­e­den Per­fu­ma­nia, hvor han som 25-årig mød­te Lu­is Da­ni­el Wil­son-Leon un­der et salg. Kort efter blev de ka­e­re­ster og dan­ne­de par si­den­hen. Beg­ge blev myr­det på Pul­se. Xavi­er Em­ma­nu­el Ser­ra­no Rosa­do, 35 Xavi­er Em­ma­nu­el Ser­ra­no Rosa­do brag­te dag­ligt gla­e­de til bå­de børn og voks­ne gen­nem sit ar­bej­de hos Dis­ney Li­ve!-te­a­te­ret. »Du har bragt så me­gen lat­ter og lys til den­ne ver­den. Ik­ke ba­re gen­nem din op­tra­e­den, men og­så via dit yn­de­ful­de smil,« skri­ver hans ve­nin­de An­to­nia Do­ric på hans Fa­ce­book-pro­fil. Lu­is Da­ni­el Wil­son-Leon, 37 Selv om han dår­ligt kun­ne no­get en­gelsk, valg­te Lu­is Da­ni­el Wil­son-Leon som gan­ske ung at flyt­te fra Pu­er­to Ri­co til Fl­o­ri­da. Hans naere ven gen­nem 20 år, Da­ni­el Gmys-Ca­si­a­no, forta­el­ler Or­lan­do Sen­ti­nel, at han al­tid hav­de haft det sva­ert i hjem­lan­det, hvor han var ble­vet mob­bet, for­di han var an­der­le­des. I Fl­o­ri­da fandt han ka­er­lig­he­den, da han en dag stød­te ind i par­fu­mesa­el­ge­ren Je­an Car­los Men­dez Pe­rez. De to blev hur­tigt fo­rel­ske­de og le­ve­de sam­men i ti år, ind­til de beg­ge blev dra­ebt på Pul­se. Stan­ley Al­mo­d­ovar den III., 23 Stan­ley Al­mo­d­ovar dø­de på ho­spi­ta­let efter at va­e­re ble­vet skudt i bry­stet, ma­ven og si­den. Den un­ge mand, som kom fra Spring­fi­eld, Mas­sa­chu­setts, ar­bej­de­de som de­fek­tri­ce og stu­de­re­de til far­ma­ceut på Ant­hem Col­le­ge. Han var en ’glad mand med et stort hjer­te,’ forta­el­ler hans mor, Rosa­lie Ra­mos, til Or­lan­do Sen­ti­nel. Stan­ley Al­mo­d­ovar ville va­e­re fyldt 24 sidst i ju­ni.

Kim­ber­ley Mor­ris – KJ blandt ven­ner – hav­de kun nå­et at bo i Or­lan­do i to må­ne­der efter at va­e­re flyt­tet til by­en fra Hawaii for at hja­el­pe sin mor og sin bed­ste­mor i hver­da­gen. Hun ar­bej­de­de som dør­mand ved Pul­se. Kim­ber­ly Mor­ris’ tid­li­ge­re ka­e­re­ste gen­nem et år forta­el­ler til Or­lan­do Sen­ti­nel, at hun var be­gej­stret for sit nye ar­bej­de, da hun der­i­gen­nem hur­tigt kun­ne bli­ve in­vol­ve­ret i LGBT­mil­jø­et i sin nye hjem­by.

Som barn flyt­te­de han til Fl­o­ri­da fra Den Do­mi­ni­kan­ske Re­pu­blik med sin far, Am­bi­o­rix Ara­ce­na. Oscar Ara­ce­na Mon­te­ro var iføl­ge sin ku­si­ne, Ya­mil­ka Pi­men­tel, net­op hjemvendt fra en fe­rie i Ca­na­da og New York sam­me dag som sky­de­ri­et på Pul­se fandt sted. »Oscar var en me­get sød fyr. Me­get sød ved al­le. Hver ene­ste gang han mød­te nye men­ne­sker, ville de straks kun­ne li­de ham. Han var ty­pen, der kom godt ud af det med al­le,«forta­el­ler hun Or­lan­do Sen­ti­nel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.