Fa­de­ren ha­der og­så

BT - - NYHETER -

MASSESKYDERI Si­to­ra Yu­si­fiy, at hen­des og Omars ae­g­te­skab kun va­re­de få må­ne­der.

Iføl­ge Si­to­ra Yu­si­fiy hav­de Omar Ma­te­en en skif­ten­de og vol­de­lig na­tur og tal­te nog­le gan­ge grimt om ho­mo­seksu­el­le.

»Han kom med kom­men­ta­rer mod ho­mo­seksu­el­le, når han var vred. Der var be­stemt øje­blik­ke, hvor han ud­tryk­te in­to­le­ran­ce over for ho­mo­seksu­el­le, si­ger hun til New York Ti­mes. I FBIs sø­ge­lys Iføl­ge Si­to­ra Yu­si­fiy var Omar Ma­te­en ’fø­lel­ses­ma­es­sigt ude af ba­lan­ce’, og han slog og spar­ke­de hen­de, hvis mid­da­gen ik­ke var klar, el­ler va­ske­tø­jet ik­ke var i or­den.

Og­så FBI hav­de i maj 2011 Omar Ma­te­en i sø­ge­ly­set.

Den­gang hav­de fle­re kol­le­ga­er hørt den ame­ri­kan­ske stats­bor­ger af af­g­hansk af­stam­ning ta­le sym­pa­tisk om Al Qa­e­da og ter­r­or­an­greb i USA.

FBI af­hør­te i 2011 Omar Ma­te­en to gan­ge. Men et lille år se­ne­re stop­pe­de ef­ter­forsk­nin­gen, da det fø­de­ra­le po­li­ti ik­ke så no­gen grund til at an­hol­de den ’mista­enk­te’.

I Fl­o­ri­da var Omar Ma­te­en ud­dan­net sik­ker­heds­vagt. Han hav­de der­for få­et in­tens tra­e­ning i selv de mest vold­som­me øvel­ser. Og øjen­vid­ner til mas­sa­kren, der star­te­de klok­ken to mi­nut­ter over to nat­ten til søn­dag forta­el­ler da og­så, at mas­se­mor­de­ren var uhyg­ge­ligt ro­lig, bå­de un­der sel­ve sky­de­ri­et og un­der de af­slut­ten­de for­hand­lin­ger med po­li­ti­et.

Efter at ha­ve dra­ebt 49 klub-ga­e­ster, hav­de Omar Ma­te­en så­le­des forskan­set sig i nat­klub­bens ba­de­va­e­rel­se med skra­em­te 30 gids­ler.

Iføl­ge Or­lan­dos po­li­ti­chef Jo­hn Mi­na var Ma­te­en na­er­mest ’una­tur­ligt ro­lig’, un­der te­le­fon­for­hand­lin­ger­ne med or­dens­mag­ten.

Og da po­li­ti­et skøn­ne­de, at end­nu fle­re liv var i fa­re, sprang de et stort hul i yder­mu­ren. He­ri­gen­nem for­søg­te Omar Ma­te­en i des­pe­ra­tion at flyg­te. Men han blev ramt og dra­ebt af po­li­tiets kug­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.