Trump fyl­der 70 og split­ter USA - igen

BT - - NYHETER -

TER­ROR I FL­O­RI­DA I dag er det Do­nald Trumps 70års fødselsdag. Og den kon­tro­ver­si­el­le ame­ri­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat fejrer da­gen med en stor po­r­tion ek­stra op­ma­er­k­som­hed. Efter we­e­ken­dens ter­r­or­an­greb på nat­klub­ben Pul­se i Or­lan­do, Fl­o­ri­da, der end­te med 49 draebte og 53 sår­e­de, er USA nem­lig me­re split­tet end no­gen­sin­de.

Og som sa­ed­van­lig var Trump ik­ke ban­ge for at smi­de ben­zin på bå­let.

Den ex­cen­tri­ske ejen­doms­mil­li­ar­da­er og re­a­li­ty­stjer­ne har ba­se­ret en stor del af sin valg­kampag­ne på frygt for im­mi­gran­ter og ’frem­med­ele­men­ter’ i det ame­ri­kan­ske sam­fund. Og da det nu er ble­vet af­slø­ret, at den af­dø­de ger­nings­mand Omar Ma­te­en var er­kla­e­ret sym­pa­ti­sør med den ra­di­ka­le mus­lim­ske ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion IS (Is­la­misk Stat), er mas­se­sky­de­ri­et i Fl­o­ri­da ble­vet en bom­be un­der den ame­ri­kan­ske de­bat. Trump ro­ser Trump Der­for var Do­nald Trump hel­ler ik­ke sen til at på­pe­ge sin mod­stan­der Hil­lary Cl­in­tons uvil­je til at be­nyt­te ud­tryk­ket ’is­la­misk ter­r­o­ris­me’. Og på twit­ter ud­send­te han hur­tigt be­ske­der som den­ne: ’Vi skal va­e­re sta­er­ke og be­stem­te over for im­mi­gran­ter­ne’.

I et an­det ind­la­eg på Twit­ter skrev Do­nald Trump med adres­se til den sid­den­de ame­ri­kan­ske pra­esi­dent:

’Oba­ma ved ik­ke nok. El­ler og­så ved han for me­get’

Her­med an­ty­der Trump, at den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent på én el­ler an­den må­de er in­vol­ve­ret.

Og en­de­lig brug­te Do­nald Trump og­så sin twit­ter-stem­me til at ro­se sig selv for at ha­ve for­ud­set end­nu et ter­r­or­an­greb. Kan Trump vin­de? I fle­re nye me­nings­må­lin­ger lig­ger Do­nald Trump na­e­sten li­ge med sin de­mo­kra­ti­ske mod­stan­der, Hil­lary Cl­in­ton. Og mange ame­ri­kan­ske iagt­ta­ge­re me­ner nu, at ter­r­or­an­gre­bet i Fl­o­ri­da kan brin­ge end­nu fle­re Trump-va­el­ge­re på ga­den til pra­esi­dentval­get 8. novem­ber.

Men den dan­ske USA-eks­pert Ni­els Bjer­re-Poulsen, lek­tor ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet, me­ner ik­ke, at ter­r­or­an­gre­bet vil gø­re den sto­re for­skel.

»Det er jo ty­de­ligt, at Trump ik­ke har den sto­re med­fø­lel­se. Jobbet som pra­esi­dent in­de­ba­e­rer blandt mange an­dre ting og­så ev­nen til at trø­ste be­folk­nin­gen. Og med fem må­ne­der til val­get tror jeg ik­ke, at det vil fø­re til sejr for Trump,« si­ger Ni­els Bjer­re-Poulsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.