For­sva­re­ren: En fjer, der er ble­vet til fem høns

BT - - NYHETER -

SLADDER Der er ble­vet kag­let, slad­ret og hak­ket som i en høn­se­gård. An­gi­ve­ligt er det ik­ke fuld­kom­men ual­min­de­ligt på en ar­bejds­plads med mange kvin­der. Men i et en­kelt til­fa­el­de fra sy­ge­hu­set i Ny­kø­bing Fal­ster er kon­se­kven­ser­ne helt uover­sku­e­li­ge. Det un­der­stre­ge­de ad­vo­kat Jør­gen Lan­ge man­dag ef­ter­mid­dag i sit af­slut­ten­de for­svar for en 31-årig sy­geple­jer­ske, der er til­talt for at dra­e­be pa­tien­ter med me­di­cin.

»In­den jeg slut­ter helt af, kun­ne jeg fø­le mig fri­stet til at ci­te­re H.C. An­der­sens even­tyr »Det er gan­ske vist« om fje­ren, der blev til fem høns,« sag­de ad­vo­ka­ten og la­e­ste et par pas­sa­ger op fra den kend­te tekst.

»Even­ty­ret il­lu­stre­rer efter min me­ning nog­le af de ting, som den her sag kun­ne va­e­re et ud­tryk for,« for­kla­re­de han ef­ter­føl­gen­de.

Un­der rets­sa­gen er det kom­met frem, at sy­geple­jer­sker­ne på sy­ge­hu­sets aku­taf­de­ling var split­tet i to grup­per. Og iføl­ge Jør­gen Lan­ge er det net­op i kraft af ryg­ter og ond­s­in­det sladder, at sa­gen har ta­get sit ud­spring.

»Den ene grup­pe har haft en til ti­der gan­ske vold­som an­ti­pa­ti mod min kli­ent, mens vi fra den an­den grup­pe har hørt det stik mod­sat­te.

He­le sa­gen er byg­get op på en højst us­and­syn­lig an­mel­del­se, der kan va­e­re frem­kom­met som et form for min­dre­va­erd over for min kli­ent, som er en ual­min­de­ligt dyg­tig sy­geple­jer­ske,« sag­de ad­vo­ka­ten. Vir­ke­de ek­sal­te­ret I ret­ten har en stri­be kol­le­ger for­talt, at de gan­ske la­en­ge hav­de mista­enkt sy­geple­jer­sken for at ska­de pa­tien­ter, in­den hun blev an­holdt.

På­fal­den­de of­te, syn­tes de, fik pa­tien­ter det dår­ligt og dø­de i den til­tal­tes sel­skab, li­ge­som hun iføl­ge kol­le­ger­ne vir­ke­de ek­sal­te­ret og tri­um­fe­ren­de efter sa­er­ligt dra­ma­ti­ske vag­ter.

At den til­tal­te i en per­vers jagt på spa­en­ding skul­le bli­ve se­ri­e­mor­der, har Jør­gen Lan­ge dog ik­ke fan­ta­si til at fo­re­stil­le sig.

»Det fo­re­kom­mer mig helt ulo­gisk, at min kli­ent, som er en dyg­tig sy­geple­jer­ske, og som af al­le be­trag­tes som en om­sorgs­fuld og ka­er­lig mor, og som le­ver et helt nor­malt liv med sin ka­e­re­ste skul­le fin­de på at fo­re­ta­ge sig de ting,« fastslog han.

Den 31-åri­ge kvin­de er til­talt for at ha­ve dra­ebt tre ae­l­dre pa­tien­ter og for at ha­ve for­søgt at ta­ge li­vet af en fjer­de. Et drab skal va­e­re sket i marts 2012, mens re­sten af for­hol­de­ne er cen­tre­ret om en en­kelt nat­te­vagt fra 28. fe­bru­ar til 1. marts 2015.

Efter 24 rets­mø­der og fle­re end 70 vid­ne­af­hø­rin­ger fø­ler Jør­gen Lan­ge sig imid­ler­tid fort­sat ik­ke sik­ker på, at der over­ho­ve­det er sket en for­bry­del­se. Tviv­len byg­ger han først og frem­mest på bag­grund af ud­ta­lel­ser fra tok­si­ko­lo­gen Kim Dal­hoff om, at fle­re af pa­tien­ter­ne i for­vej­en var ta­et på at dø, og at ma­eng­der­ne af me­di­cin i de­res krop­pe ik­ke nød­ven­dig­vis var dø­de­li­ge.

På den an­den si­de ven­tes an­kla­ger Mi­cha­el Bool­sen at sa­et­te sin lid til et an­det eks­pertvid­ne, pro­fes­sor i ret­ske­mi Kri­sti­an Lin­net, som me­ner, at ma­eng­den af me­di­cin i pa­tien­ter­ne er så over­va­el­den­de, at den na­ep­pe er gi­vet ved en fejl, men for at slå ihjel. Hvor­vidt kvin­den er skyl­dig el­ler ej, ven­tes ret­ten at af­gø­re 24. ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.