At va­e­re her ale­ne’

BT - - NYHETER -

Caix nog­le uger el­ler no­get tid ale­ne – vaek fra alt.«

Sådan lød det fra Prin­sen til BT i we­e­ken­den.

I går kun­ne Dron­nin­gen da hel­ler ik­ke skju­le, at selv om hun er op­rig­tigt glad for at va­e­re til­ba­ge på Fa­e­rø­er­ne, så mang­le­de hun sin mand ved sin si­de.

Det var isa­er ty­de­ligt, da Dan­ne­brog i går mor­ges lag­de til kaj i Tvør­oyrar på øen Su­de­rø. For Dron­nin­gen har al­tid haft prins Hen­rik ved sin si­de på som­mer­tog­ter­ne. Og ved ind­sej­lin­ger­ne har de to of­te ud­veks­let be­ma­er­k­nin­ger og ud­pe­get ting for hin­an­den. Li­ge­som prins Hen­rik al­tid har va­e­ret to skridt bag sin hu­stru, når de gik i land. Men i går stod hun på ale­ne i sin fa­e­rø­ske na­tio­nal­dragt. Li­ge­som Hen­rik hel­ler ik­ke var bag hen­de, da dron­ning Mar­gret­he gik i land. Og det hav­de Dron­nin­gen og­så va­e­ret be­vidst om. Ny­der tog­tet ale­ne For på BTs spørgs­mål om, om hun ik­ke sav­ne­de at de­le op­le­vel­ser­ne på som­mer­tog­tet med prins Hen­rik, lød det sådan fra Mar­gret­he:

»Det er en sjov for­nem­mel­se at gå i land ale­ne,« sag­de hun, men skynd­te sig at til­fø­je: »Men det er dej­ligt at va­e­re her. Ale­ne.«

Men selv om dron­ning Mar­gret­he un­der­stre­ge­de, at hun nød at va­e­re til­ba­ge på Fa­e­rø­er­ne som en­som ma­jesta­et, så var der fle­re epi­so­der i det om­fat­ten­de pro­gram, hvor Hen­riks fra­va­er glim­te­de om kap med sted­vi­se sol­strå­ler i de fa­e­rø­ske fjor­de.

Blandt an­det ved de utal­li­ge bjerg­tag­ne ud­sigts­punk­ter, hvor man fuld­sta­en­dig ta­ber pu­sten ved mø­det med de na­er­mest lod­ret­te, hø­je, grøn­ne fjel­de, der om­kran­ser de mange fjor­de, og hvor få­re­ne som sto­re vat­tot­ter gra­es­ser.

El­ler ved be­sø­ge­ne i de små byg­der, hvor børn fint kla­edt ud og med kro­ner på ho­ve­d­er­ne vif­te­de Dron­nin­gen vel­kom­men med dan­ske og fa­e­rø­ske flag.

I de si­tu­a­tio­ner er prins Hen­rik kendt for al­tid at gå helt hen og hil­se, en­ten ved at gi­ve hånd, ug­le et barn i hå­ret el­ler stil­le mun­tre spørgs­mål. Hvor dron­ning Mar­gret­he ‘nø­jes’ med at vin­ke. Og selv om Dron­nin­gen er er­fa­ren i at vi­se sig of­fent­ligt, var der fle­re gan­ge, hvor hun så sig sø­gen­de om, som om det var Hen­rik, hun kig­ge­de efter.

Men selv om Dron­nin­gen be­stemt er en po­pu­la­er ga­est i det hø­je nord, så hav­de fa­e­rin­ger­ne rig­tig ger­ne set prins Hen­rik ved hen­des si­de. Ik­ke kun for­di han er hen­des mand, men for­di han al­tid har va­e­ret en mun­ter og po­pu­la­er ga­est. Det for­tal­te fle­re af de fa­e­rin­ger, som BT tal­te med.

»Det hav­de va­e­ret bed­re, hvis prins Hen­rik el­ler kron­prins Fre­de­rik hav­de va­e­ret med. Det er ik­ke det sam­me, når hun er ale­ne,« men­te Lou­i­se Jo­en­sen, som BT traf på hav­nen i Tvør­oyrar, hvor hun var mødt op for at se Dron­nin­gen an­kom­me.

Det var her, Dron­nin­gens om­fat­ten­de pro­gram be­gynd­te man­dag mor­gen og slut­te­de med fa­e­røsk fol­ke­dans på hav­nen, in­den Dan­ne­brog sej­le­de til­ba­ge til Thors­havn. Hvor na­e­ste be­søg på tog­tet fin­der sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.