Det si­ger for­sik­rin­gen

BT - - NYHETER -

En al­min­de­lig hus­for­sik­ring da­ek­ker efter et sky­brud, hvis man har få­et en ska­de, for­di hu­set er ble­vet over­svøm­met af vand, der ik­ke kun­ne få af­løb. Med­min­dre van­det er tra­engt ind gen­nem uta­et­he­der i va­eg­ge og tag, si­ger Anja Lin­trup Sø­ren­sen, kon­su­lent i For­sik­ring og Pen­sion. »Folk ta­ger of­te fejl af de­res for­sik­rings­da­ek­ning i til­fa­el­de, hvor van­det er tra­engt ind igen­nem uta­et­he­der i va­eg­ge el­ler tag. Det da­ek­ker en hus­for­sik­ring ty­pisk ik­ke, med­min­dre man har en ud­vi­det hus- el­ler vand­for­sik­ring,« si­ger Anja Lin­trup Sø­ren­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.