’ ’

BT - - NYHETER -

JEG VIL KAL­DE KOMMUNERNE HAR GJORT

Vi har sta­dig en be­ty­de­lig ar­bejds­løs­hed i Dan­mark

det den stil­le re­vo­lu­tion, da an­tal­let af of­fent­ligt an­sat­te er fal­det, uden det har med­ført de­mon­stra­tio­ner og sto­re over­skrif­ter om dår­li­ge­re ser­vi­ce i den of­fent­li­ge sek­tor. Det er gå­et stil­le og ro­ligt. Må­ske skyl­des det, at kommunerne har va­e­ret i stand til at få me­re el­ler den sam­me ser­vi­ce ud af fa­er­re me­d­ar­bej­de­re. Det er rig­tig godt, hvis det er til­fa­el­det.

me­get for ik­ke at bry­de de kom­mu­na­le bud­get­ter. Det var el­lers va­nen fra 1993 til 2010. Der brød kommunerne bud­get­ter­ne år efter år. Det har de ik­ke gjort si­den 2010. Det skyl­des, at Lars Løkke Ras­mus­sen (V) fo­re­slog en sank­tions­me­ka­nis­me i 2010, der med­fø­rer, at kom­mu­ner, der bru­ger for mange pen­ge, straf­fes med en bø­de. Det har kommunerne vil­let und­gå.

re­sul­tat af, at man be­vidst fø­rer en fi­nans­po­li­tik, hvor man for­sø­ger at re­du­ce­re den of­fent­li­ge sek­tor. Om det er et pro­blem el­ler ej, kom­mer an på, hvor­dan man ser på det. Re­ge­rin­gen sy­nes ik­ke, det er et pro­blem, da det er en del af re­ge­rin­gens po­li­tik. Men det er et pro­blem for dem, der bli­ver ar­bejds­lø­se el­ler al­le­re­de er det. Vi har sta­dig en be­ty­de­lig ar­bejds­løs­hed i Dan­mark. Selv­om be­ska­ef­ti­gel­sen sti­ger i den pri­va­te sek­tor, er det ik­ke nok til at for­hin­dre, at der sta­dig er be­ty­de­lig ar­bejds­løs­hed på en ra­ek­ke om­rå­der i Dan­mark.

DET ER ET

ra­ek­ke vel­fa­erds­om­rå­der er så til­med ste­get, for­di vi be­fin­der os i en pe­ri­o­de, hvor an­tal­let af per­so­ner, der har brug for vel­fa­erdsy­del­ser, som for ek­sem­pel pen­sio­ni­ster og ny­til­kom­ne børn, sti­ger. Der er der­for en ra­ek­ke vel­fa­erds­stan­dar­der, der bli­ver re­du­ce­ret. Det kor­te og det lan­ge er, at det er et sam­spil mel­lem øko­no­mi og po­li­tik. Hvis et fler­tal i be­folk­nin­gen øn­sker re­du­ce­ret vel­fa­erd og så får for ek­sem­pel skat­te­let­tel­ser til gen­ga­eld, så er det det, be­folk­nin­gen får nu.

PRES­SET PÅ EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.